Назад

Инвестиционно предложение за: „Площадка за дейности с отпадъци от пластмаса и опаковки от дървени материали” в промишлена сграда, находящ се в поземлен имот, район „Сердика”, с възложител „МАСТЕР КЕНТ ПРО” ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Площадка за дейности с отпадъци от пластмаса и опаковки от дървени материали” в промишлена сграда с идентификатор 68134.505.148.1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.505.148, район „Сердика”, гр. София, Столична община, с възложител „МАСТЕР КЕНТ ПРО” ЕООД.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС