Назад

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради”, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. „Равнище”, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „Суит Енд Холидей“ ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Изграждане на девет еднофамилни жилищни сгради”, в поземлен имот с идентификатор 29430.4716.25, м. „Равнище”, с. Житен, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „СУИТ ЕНД ХОЛИДЕЙ“ ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС