Назад

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, за захранване на поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели), в поземлен имот с идентификатор 68134.4300.8242, м. „Юбилейна гора“, район „Овча купел“, Столична община, с възложител „МАНИ М1“ ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“, за захранване на поливна система и противопожарни нужди (водоснабдяване за други цели),  в поземлен имот с идентификатор 68134.4300.8242, м. „Юбилейна гора“, район „Овча купел“, Столична община, с възложител „МАНИ М1“ ООД.

 

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Обявления и съобщения” (https://www.sofia.bg/messages), раздел „Околна среда“, подраздел „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) и раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

 

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

 

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

 

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС