Заглавие Дата на публикуване
Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” 28.11.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за "началник-отдел" „Общинска собственост и жилищно настаняване“ 28.11.2022
Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 28.11.2022
Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността „началник-отдел“ „Хуманитарни дейности” 23.11.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Сердика" – 3 работни места 22.11.2022
Столичният общински съвет отправя Публична покана и обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ 18.11.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Общински експертен съвет и деловодно обслужване“ 17.11.2022
Район "Възраждане'' обявява конкурс за длъжността "главен счетоводител" в отдел “Финансово-cчетоводни дейности и човешки ресурси” 16.11.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община 14.11.2022
Столична община обявява конкурс за "длъжността юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“, дирекция „Обществени поръчки и концесии“, към направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община 14.11.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document