Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ „Слънчоглед“ 22.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" „Светлини“ 22.01.2019
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 21.01.2019
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 21.01.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV – София” ЕООД – общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност 21.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ 19.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ 19.01.2019
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд” 15.01.2019