Заглавие Дата на публикуване
Район „Илинден“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността "главен експерт" в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 27.06.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“ „Терапия и рехабилитация“ и „Обучение за придобиване на умения“ на частен доставчик, на територията на Столична община 22.06.2022
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "началник-отдел" „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 20.06.2022
Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „старши експерт“ в отдел „Управление на общинската собстваност, жилищен фонд, регистриране на търговската дейност“ 16.06.2022
Район „Слатина” обявява конкурс на длъжността "главен експерт" в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация” 15.06.2022
Район “Връбница” обявява конкурс за "началник-отдел" „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ 14.06.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 07.06.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността "старши счетоводител" в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 25.05.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“ 25.05.2022
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "началник-отдел" „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 20.05.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document