Заглавие Дата на публикуване
Район "Връбница" обявява конкурс за младши експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ 23.05.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за младши експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ в направление „Търговска дейност и контрол на търговията“ 23.05.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021 г. 23.05.2019
Столична община обявява конкурс за експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019 – 2021 г. 23.05.2019
Столична община обявява конкурс за експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021 г. 23.05.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт „Устройство на територията и контрол по строителството“ 17.05.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 24.04.2019
Избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечтатели“ на територията на СО 22.04.2019