Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“, дирекция „Финанси“ 22.08.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Сборен бюджет” към дирекция „Финанси“, направление „Финанси и стопанска дейност” 22.08.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Икономика” към дирекция „Икономика и търговска дейност“, направление „Финанси и стопанска дейност” 22.08.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Геодезически и кадастрални дейности“, дирекция „Териториално планиране“ 20.08.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител – старши експерт „Жилищно настаняване“, отдел УОСЖФРКТД 16.08.2019
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 14.08.2019
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Устройство на територията” 13.08.2019
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен специалист в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, направление „Контрол по строителството” 13.08.2019