Заглавие Дата на публикуване
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" 17.01.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 8 (осем работни места), към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” 17.01.2022
Район “Красно село” обявява подбор по мобилност за длъжността старши юрисконсулт към отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в район “Красно село” 17.01.2022
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 14.01.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“, служебно правоотношение 11.01.2022
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство” 10.01.2022
Общинско предприятие „Гробищни паркове“ търси да назначи оперативен счетоводител 10.01.2022
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 05.01.2022
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения на Столична програма „Социални иновации" за 2022 г. 05.01.2022
Район "Нови Искър" обявява конкурс за главен юрисконсулт 30.12.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document