Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и като специализирана услуга), „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“ (като общодостъпна и като специализирана услуга) и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ (за младежи над 16-годишна възраст) на частен доставчик, на територията на СО 28.09.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” 20.09.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” 20.09.2022
Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши специалист" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 19.09.2022
"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява свободни длъжности за лекари – специализанти 16.09.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 16.09.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Капиталово строителство“, дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа”, направление „Обществено строителство“ 13.09.2022
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел “Инвестиции и контрол по строителството” 12.09.2022
Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" в отдел „Правно-нормативно обслужване” 12.09.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" (Архитектура) – 1 работно място, в отдел „Устройствено планиране“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ 07.09.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document