Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и градска мобилност“ при Столична община 29.05.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Инвестиции и контрол по строителството” 28.05.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Устройство на територията и кадастър“ в администрацията на СО – район „Младост“ 28.05.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Интеграция, социални дейности и екология” 27.05.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО” 27.05.2020
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Хуманитарни дейности” 26.05.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Мониторинг и координация“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община – 1 вакантна длъжност 22.05.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“ 22.05.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document