Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община 08.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Секретариат на СОС“ при Столична община 07.12.2021
ДГ № 121 търси да назначи медицински специалист, който да се присъедини към екипа на градината 03.12.2021
Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: старши счетоводител в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 03.11.2021
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 02.11.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство“ 22.10.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 21.10.2021
Район “Връбница обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 18.10.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството” 08.10.2021
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 06.10.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document