Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място по заместване, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух” 22.10.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите” към дирекция „Икономика и търговска дейност“ 10.10.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 01.10.2019
Район "Младост" обявява конкурс за началник-отдел в отдел “Екология” 26.09.2019
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" на СО – район "Изгрев" 20.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт „Устройство на територията“ 16.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“, отдел УТКРКС 16.09.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община 16.09.2019