Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община 01.07.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол“ – 2 работни места 24.06.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 22.06.2020
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 7 „Ръководно ниво 7Б“ 22.06.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 18.06.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Устройство на територията” 18.06.2020
Район "Подуяне" обявява конкурс за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 17.06.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Подготовка, управление и контрол на договори“, дирекция „Управление на отпадъците“ 16.06.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document