Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ 19.01.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ 19.01.2019
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд” 15.01.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен инспектор – 1 работно място, в отдел „Ревизионен контрол” към дирекция „Ревизии и събиране на вземания“ 14.01.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“ 14.01.2019
Район "Подуяне" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той е и главен юрисконсулт 10.01.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Опазване на околната среда“ в дирекция „Околна среда“ към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община 08.01.2019
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения по Столична програма „Социални иновации“ 04.01.2019