Заглавие Дата на публикуване
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 29.07.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” 28.07.2020
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, бул. „Обзор“ № 29 – делегирана от държавата дейност на вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане външен доставчик, притежаващ опит и капацитет 27.07.2020
Столичен общински съвет обявява публичен подбор за избор на обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД 23.07.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Изграждане и поддръжка на улична мрежа“, дирекция „Строителство“ 21.07.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ на дирекция „Общински строителен контрол” към направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община 20.07.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството” 20.07.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в направление „Обществено строителство” 07.07.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document