Назад

Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността главен експерт “Човешки ресурси"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН КРАСНО СЕЛО

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС20-РД09-416/28.07.2020 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт “Човешки ресурси" в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция:
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен – бакалавър;
 • Област на висшето образование – Икономика на човешките ресурси, Икономика на труда;
 • Минимален професионален опит – 2 (две) години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация и други, относими към подзаконови актове.
 • Компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми.

3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. З, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационнa степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Разработва експертни анализи, изготвя становища и предложения, свързани с управлението на човешките ресурси. Подпомага кмета на района във връзка с осъществяване на правомощията му на работодател и в областта на управлението на човешките ресурси.

6. Размер на основната заплата за длъжността – не по-малка от 700 (седемстотин) лева.

7. Документи ще се приемат в деловодството на район “Красно село“, бул. "Цар Борис III“ № 124, ет. I, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в 10-дневен (десетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ше бъдат обявени в сградата на район "Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красно село“ с адрес www.krasnosefo.net

За информации телефон: 02/8951213 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document