Назад

Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Публикувано на 31.08.2022 г.

ИЗВАДКА

 

От Протокол, от работата на комисия за провеждане на събеседване за подбор на екип по проект Проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.

 

с окончателно класиране на кандидатите

 

Комисия в състав, назначена със Заповед на кмета на Столична община № СОА22 РД91-349/ 17.08.2022г., проведе събеседване за избор на Управител на пълен работен ден, Социален работник 3 броя на пълен работен ден,  Логопед на пълен работен ден, Медицинска сестра на пълен работен ден, Рехабилитатор на пълен работен ден, Трудо и арттерапевт на пълен работен ден, Шофьор на пълен работен ден, Хигиенист на ½ работен ден

Забележка: за позициите Логопед и Медецинска сестра не са се явили кандидати.

 

На база сборуване на точите, получени от събеседването, Комисията извърши крайното класиране на одобрените кандидати, както следва:
 

Входящи № на заявлението на кандидата

позиция

OБЩ РЕЗУЛТАТ

/събеседване/

1.

вх. № ССД22-ПП00-290/ 23.08.2022г.

Социален работник

24 точки

2.

вх. № ССД22-ПП00-297/ 24.08.2022г.

Социален работник

22 точки

3.

вх. № ССД22-ПП00-293/ 24.08.2022г.

Рехабилитатор

23 точки

4.

вх. № ССД22-ПП00-296/ 24.08.2022г.

Трудо и арт терапевт

17 точки

5.

вх. № ССД22-ПП00-291/ 23.08.2022г.

Шофьор

21 точки

6.

вх. № ССД22-ПП00-295/ 24.08.2022г.

Хигиенист

16 точки

7.

вх. № ССД22-ПП00-298/ 24.08.2022г.

Управител

11 точки

Кандидатът не събира минималния брой точки за назначаване на съответната позиция

8.

вх. № ССД22-ПП00-294/ 24.08.2022г.

Социален работник

11 точки

Кандидатът не събира минималния брой точки за назначаване на съответната позиция

 


Публикувано на 25.08.2022 г.
 

Допуснати до събеседване кандидати
 


Допуснати до събеседване кандидати след процедурата за подбор по документи на Управител на пълен работен ден, Социален работник 3 броя на пълен работен ден,  Логопед на пълен работен ден, Медицинска сестра на пълен работен ден, Рехабилитатор на пълен работен ден, Трудо и арттерапевт на пълен работен ден, Шофьор на пълен работен ден, Хигиенист на ½ работен ден, Проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“. Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.


І.  До събеседване за позицията Управител беше допуснат:

Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-298/ 24.08.2022г. на заявлението

 

II. До събеседване за позицията Социален работник бяха допуснати:

 • Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-290/ 23.08.2022г. на заявлението;
 • Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-294/ 24.08.2022г. на заявлението;
 • Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-296/ 24.08.2022г. на заявлението;
 • Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-297/ 24.08.2022г. на заявлението;

 

III. До събеседване за позицията Логопед беше допуснат:

Няма кандидати

 

IV. До събеседване за позицията Медицинска сестра беше допусната:

Няма кандидати

 

V. До събеседване за позицията Рехабилитатор беше допуснат:

 

Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-293/ 24.08.2022г. на заявлението

 

VI. До събеседване за позицията Трудо и Арттерапевт беше допуснат:

 • Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-296/ 24.08.2022г. на заявлението;

 

VII. До събеседване за позицията Шофьор беше допуснат:

1.  Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-291/ 23.08.2022г. на заявлението

 

VIII. До събеседване за позицията Хигиенист беше допуснат:

Кандидат с вх. № ССД22-ПП00-295/ 24.08.2022г. на заявлението

 

Събеседването ще се проведе  на 26.08.2022г. (петък) от 11.00 часа на адрес: бул.”Мария Луиза” № 88, ет. 5, Дирекция „СУДВ” при Столична община.

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

О Б Я В Я В А 

 

 

Кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

 

за следните длъжности:

I. ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ

По проекта ще бъде нает административен, специализиран, технически и помощен персонал, разпределен на 8 вида длъжности, както следва:

НОМЕР

ДЛЪЖНОСТИ

БРОЙ

1

Управител НКПД 13447003

1

2

Социален работник НКПД 26356003

3

3

Логопед НКПД  22666001

1

4

Медицинска сестра НКПД 22215001

1

5

Рехабилитатор НКПД 22645001

1

6

Трудо- и арттерапевт НКПД 53291008/26346005

2

7

Шофьор НКПД 83222002

1

8

Хигиенист НКПД 91120004

0,5

 

Oбщо

10.5

 

 

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Управител НКПД 13447003 – 1 брой
Отговаря за цялостната дейност в социалната услуга, компетентен в областта на соц. дейност; да организира, контролира и следи за изпълнението на преките задължения на служителите, да работи в екип. Ръководи методически и административно служителите като разпределя, поставя и контролира изпълнението на поставените задачи, с цел реализиране на общите цели и задачи на Центъра;
Образователно-квалификационна степен: висше – „магистър“.
Област на образованието: Хуманитарни, Социални, Стопански, Медицински, Правни науки и др.
Предимство: доказан административен опит.
Професионален опит: мин. 3 години в сферата на социалните услуги или социалното подпомагане, от които 1 година управленски опит
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 672 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

2. Социален работник НКПД 263560032 – 3 броя
С квалификация в областта на социалните дейности и др. релевантни специалности, ще поддържат изискуемата документация за дейността на ЦСРИЛПРИЗ, подкрепят потребителите при организиране на ежедневието им и ги стимулира за по-голяма самостоятелност, поддържат контакти с др. структури и институции, организират екипната работа при разработване соц. оценка на потребителите и индив. планове за подкрепа, водят регистър на потребителите, изготвят и поддържат досиетата на потребителите, консултират семействата и близките им. Изпълнява и други задачи, възложени от управителя;
Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър".
Област на образованието: Хуманитарни, Социални, Стопански и др. науки.
Предимство: доказан административен опит.
Професионален опит: мин. 1 година в сферата на социалните услуги или социалното подпомагане.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 064 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

3. Логопед НКПД  22666001 – 1 брой
Работи с ползвателите за преодоляване на физически смущения, които засягат човешкия говор и комуникация. Притежаващ образователен ценз – (Логопедия или Дефектология), ще провежда езиково-говорна терапия, консултира, работи индивид. по график с всеки потребител, участва при изготвянето на индивидуалните им планове; прилага рехабилитационни терапии при говорни нарушения, сетивни и неврални проблеми.
Консултира с цел превенция.
Изпълнява и други допълнително възложени задачи;  
Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър", специалност „Логопедия”.
Област на образованието: Социални науки.
Професионален опит: предимство.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 064 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

4. Медицинска сестра НКПД 22216001 – 1 брой
С опит, гарантиращ предлагането на качествена мед. грижа за потребителите, ще следи за здравословното им състояние, участва в екипа за оценка на потребностите и при изготвяне на плана за здравна грижа за потребителите, поддържа мед. шкаф, дава инструкции на членовете на екипа при организиране на заниманията на потребителите; оказва съдействие и посредничество за осигуряване на специализирана медицинска помощ. Отговаря за качественото обслужване на ползвателите, спазва правилата за добра медицинска практика, за правилното използване на материали и медицински изделия.
Осъществява постоянен контрол на здравословното състояние на потребителите.
Реагира адекватно и целесъобразно в зависимост от ситуацията.
Участва в ежедневната грижа за потребителите.
Изпълнява и други задачи;
Образователно-квалификационна степен: висше – професионален "бакалавър"
Област на образованието: Медицина.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: работа с лица с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 064 лв., с намалено работно време – 7 часа.

5. Рехабилитатор НКПД 22645001 – 1 брой
Ще провежда индив. и групова рехабилитация, разработва индив. програми за укрепване на общото здраве на потребителите, участва в екипа за оценка и разработване на индивидуалните им планове. Реализира терапевтична и корекционна дейност на потребителите имащи нужда от рехабилитация;
Образователно-квалификационна степен: професионален "бакалавър" по специалността „Рехабилитатор” или приравнена.
Област на образованието: Медицина, Социални, Хуманитарни науки и др.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: доказан опит в сферата на социално-психологическите услуги.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 064 лв., с намалено работно време – 7 часа.

6. Трудо- и арттерапевт НКПД 53291008 / 26346005  – 2 броя
С опит в областта, ще формира умения за изграждане на самостоятелен живот, организира и надгражда различни по вид дейности за развитие на потенциала на потребителите, участва в екипната работа за мотивиране на потребителите и техните семейства за водене на активен социален живот и трудова им реализация; участва в екипа за оценка и разработване на индивидуални планове.
Образователно-квалификационна степен:  висше – "бакалавър".
Област на образованието: Социални, Хуманитарни науки и др.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: доказан опит, свързан с работа с хора с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 064 лв., с намалено работно време – 7 часа.

7. Шофьор НКПД 83222002 – 1 брой
Осигурява безопасно транспортиране на потребителите на услугата.
Следи за техническа изправност на автомобила.
Превозва потребители по определен график.
Отговаря за повереното му движимо имущество – автомобил, техника, инструменти, резервни части, материали, ремонтни дейности на превозното средство и др.
Следи за нормалната работа на МПС и спазва правилата за безопасност на движението.
Води необходимата отчетна документация за пробега на автомобила.
Следи за безопасността, хигиената и противопожарната безопасност в превозното средство.
Образователно-квалификационна степен: средно.
Професионален опит: мин. 1 година като водач на МПС с категория В.
Други изисквания: Свидетелство за правоспособност за управление на  МПС с категория В.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 912 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

8. Хигиенист НКПД 91120004 – 0,5 брой
Поддържа битово-санитарните условия в Центъра и на дворното пространство. Осигурява чистота, съобразено с изискванията на РИОКОЗ и спецификата на потребителите.
Поддържа хигиената в кабинетите, общи помещения и санитарни възли и други дейности по поддръжка на услугите.
Участва в ежедневната грижа за потребителите.
Образователно-квалификационна степен: мин. начално образование.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: опит в сходни дейности.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 456 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

 

III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА
Процедурата за подбор се провежда от Комисия за подбор на кандидатите за работа по проекта. Числеността и поименният състав на Комисията се определя със заповед на кмета на Столична община. Работата на комисията по подбора се ръководи и организира от председател, който се определя в заповедта на кмета. Комисията взема решенията с мнозинство, повече от половината от всички членове. Всеки член на Комисията има право на един глас. За заседанията на Комисията се води протокол, в който се вписват всички решения и се подписва от председателя и всички членове.
Комисията провежда подбора на кандидатите за персонал въз основа на следните документи:

1.1. Заявление – Приложение № 1;
1.2. Критерии за подбор по документи – Приложение № 2;
1.3. Въпросник за интервю – Приложение № 3;
1.4. Критерии за оценка от интервюто - Приложение № 4;
1.5. Образец „Автобиография“.

2. КАМПАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА
Кампанията за подбор на персонала по проекта се извършва по следния ред:
2.1.
Публикуване на обявление за подбор.
2.2. Набиране и проверка на документите, представени от кандидатите (I етап на подбора).
2.3. Провеждане на интервю/събеседване и оценяване на кандидатите (II етап на подбора). До втори етап (интервю) се допускат само кандидатите, успешно преминали първи етап – проверката на документите.
2.4. Класиране.

 

Описание на етапите на кампанията
2.1.
Публикуване на обявление за подбор
Публикува се обявление във връзка с кампанията за подбор на персонала, в което се описват реда за кандидатстване и изискванията за обявените длъжности.
Всички съобщения, свързани с подбора на персонала ,ще бъдат обявени на информационното табло на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ и на Единния електронен портал на Столична община www.sofia.bg. Одобрените кандидати ще бъдат индивидуално уведомявани по телефон. Последното ще се прилага и при текущия подбор, в случай че има такъв.

2.2. Набиране и проверка на документите, представени от кандидатите (I етап на подбора)
Набиране на документи

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, всеки работен ден от 18.08.2022 г. до 24.08.2022 г. (включително) от 9:00 ч. до 16:30 ч. Кандидатите, подали документи след изтичане на обявения срок, не се допускат за участие в подбора.

Проверка по документите
Комисията по подбора разглежда всяко постъпило заявление като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията, посочени в обявлението за образование, професионална квалификация и опит, за заемането на длъжността.

Кандидатите подават следните видове документи:
-
Писмено заявление по образец за участие в подбора (Приложение № 1);
- Автобиография;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Копие от трудов договор, доказващ трудовата заетост на лицето към момента на кандидатстване за определена позиция;
- Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Допускане до втори етап от подбора
До участие във втория етап от подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Решението на Комисията относно допускането на кандидатите до втория етап на подбора – интервю/събеседване, се оформя в протокол, който се подписва от председателя и членовете на Комисията. Подборът се извършва по предварително изготвени от Комисията критерии (Приложение № 2). Въз основа на решението, в 5-дневен срок, Комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждането му по телефон и/или имейл.
В списъците на допуснатите кандидати се посочват датата на интервюто, часът на започването и мястото на провеждането му, както и основанията за недопускането им. Списъците се поставят на обявеното общодостъпно място (информационното табло на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, Единния електронен портал на Столична община www.sofia.bg).

2.3. Интервю/събеседване и оценяване на кандидатите (II етап на подбора)
До втори етап (интервю) се допускат само кандидатите, успешно преминали първи етап – проверката на документите. На всички допуснати до този етап кандидати се задават въпроси според категорията длъжност, за която кандидатстват (Приложение № 3). По време на интервюто/събеседването членовете на Комисията изслушват кандидатите като имат за цел да установят в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества, необходими за участие в планираните проектни дейности. Следва обсъждане на представянето им и оценяване.
Членовете на Комисията оценяват всеки от кандидатите и преценяват качествата им въз основа на техните отговори по 3-степенна скала, като попълват брой точки във формуляр за оценка по образец. Максималният брой точки е 24 т., а минималният за назначаване на съответната позиция е 12 т.

2.4. Класиране
Комисията по подбора класира успешно издържалите интервюто кандидати. Решението на Комисията относно класирането се оформя в протокол, който се подписва от председателя и членовете на комисията.
Въз основа на решението, се изготвя списък с класираните кандидати според окончателните им резултати. В 10-дневен срок от провеждане на интервюто списъкът се поставя на обявеното общодостъпно място (информационното табло на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, Единния електронен портал на Столична община: www.sofia.bg)
Кандидатите, преминали успешно интервюто и посочили повече от една желана позиция, се класират за длъжността, за която са получили най-висок резултат (брой точки). При равни резултати за две или повече позиции се класира за длъжността, за която е изявил предпочитание по време на интервюто.

3. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
Документите за Кампанията за подбор ще се приемат от 18.08.2022 г. до 24.08.2022 г. (включително) в деловодството на  дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, бул. „Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа.

4. ОБЩОДОСТЪПНОСТ НА СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДБОРА
Списъците и всички съобщения, свързани с подбора, следва да бъдат обявени в сградата на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при  Столична община, на информационното табло, както и на Електронната страница на Столична община, с адрес:  http://www.sofia.bg

5. ТЕКУЩ ПОДБОР
В случай че с Кампанията не бъде набран целия обем специалисти, подборът ще се извършва текущо. Всяко постъпило заявление от кандидат ще се разглежда индивидуално, като се следват двата описани по-горе етапи. При текущия подбор не се извършва класиране. Текущ подбор се извършва и при наличие на текучество при назначения персонал. 

 

Приложения:

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document