Назад

Столична община – район „Слатина” обявявя конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство”, при следните условия:

 

  1. Изисквания за заемане на длъжността:
     образование – висше, магистър; 

          •- професионална област – "Технически науки"; направление „Архитектура, строителство и геодезия”;

          • професионална квалификация – инженер;

          • минимален професионален опит 2 години;

          • вид на правоотношението – трудово;

 

       2. Допълнителни квалификации и умения:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба в областта на строителството;

 

       3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

       4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време – 08:30 часа – 17:00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

       5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.
 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document