Назад

Район „Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел “Инвестиции и контрол по строителството”

ОБЯВА


Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3", ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-176/18.06.2018 г. на кмета на район „Младост”
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: началник-отдел в отдел “Инвестиции и контрол по строителството”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- професионален опит: четири години или III младши ранг;

- област на завършено образование: Архитектура и строителство на сгради и съоръжения.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Планира и осъществява строителната и инвестиционната политика на районната администрация за благоустрояване на района, за поддържане на общинската собственост и сграден фонд. Контролира прилагането на законовите и нормативни изисквания при изпълнение на ново строителство и недопускане на незаконно строителство. Законосъобразно издава документи по устройството на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана околна среда в интерес на обществото.
Съгласува програми  за основни и текущи ремонти на училища, детски заведения и сгради – общинска собственост.
Участва в подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
Одобрява и подписва платежни документи, свързани със строителство и ремонти, възложени и финансирани от СО – район "Младост".
Следи за изпълнението на законоустановените процедури по незаконно строителство и ръководи действията по премахване на незаконни обекти.
Изготвя удостоверения за параметрите на застрояване съгласно действащия ПУП, ЗУЗСО и ОУП на Столична община.

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители)
5.2. Декларации от кандидата, че:

- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1.
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 560 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

ВрИД  КМЕТ  НА РАЙОН МЛАДОСТ:                                                                                                            

АРХ. РУМЕН РУСЕВ

 

        

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document