Назад

Столична община по обявена кампания за текущ подбор на персонал по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община

Публикувано на 31.08.2021 г.

ИЗВАДКА

От Протокол, от работата на комисия за провеждане на събеседване за подбор на социален работник на непълен работен ден към областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)

във връзка с изпълнение на Проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, съгласно подписани Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-0173/ 15.12.2020г. и Споразумение  № ФС01-0180/ 19.01.2021г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община

с окончателно класиране на кандидатите

Комисия в състав, назначена със Заповед на кмета на Столична община, проведе събеседване за избор на социален работник на непълен работен ден към областен екип по приемна грижа (ОЕПГ)       

На база сборуване на точите, получени от събеседването, Комисията извърши крайното класиране на одобрените кандидати, както следва:

Входящи № на заявлението на кандидата

       позиция

     OБЩ РЕЗУЛТАТ

        /събеседване/

1.

вх. № ССД21-ПП00-94/ 25.08.2021г.

Социален работник

               42

 


 

Публикувано на 26.08.2021 г.

Допуснати до събеседване кандидати след процедурата за подбор по документи на социален работник на непълен работен ден в Oбластен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община, във връзка с изпълнение на проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003, съгласно подписан Анекс № BG03-ПС01-0030/01.09.2016 г. към споразумение за партньорство № BG03-ПС01-51/ 11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община

 

І.  До събеседване за позицията социален работник ОЕПГ бяха допуснати:

1. Кандидат с вх. № ССД21-ПП00-94/25.08.2021 г. на заявлението.

 

Събеседването ще се проведе на 30.08.2021 г. (понеделник) от 11:00 часа, на адрес: бул. ”Мария-Луиза” № 88, ет. 5, Дирекция ИХУПП при Столична община.


 

ОБ Я В Л Е Н И Е

                                                           

Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003, ще осъществи подбор на един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

1.1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на Столична община:

 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник-екипа относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.

1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.

1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.

1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство, и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.

1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства в зависимост от техните потребности.

1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към дирекциите „Социално подпомагане”.

1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата, настанени в приемни семейства.

1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.

1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за Областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.

1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

Изисквания за заемане на длъжността:
• 
Образователна степен: средно образование;
• Професионална квалификация: хуманитарна;
• Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
• Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Умения и компетентности:
• 
Да умее да работи самостоятелно и в екип;
• Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
• Да предлага решения на възникнали проблеми;
• Обективност на преценката;
• Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
• Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
• Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
• Компютърни умения.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
Месечнaта основна работна заплата на ОЕПГ за социален работник на непълен работен ден (4 часа) в размер на 483,00 лв.

 

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:
• 
Писмено заявление за кандидатстване.
• Автобиография  по образец.
• Декларация по образец.
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
• Лична карта (за справка).

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в деловодството на дирекция «Социални услуги за деца и възрастни» на адрес: гр. София, бул. „Мария-Луиза” № 88, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 25.08.2021 г. всеки работен ден от 9:00ч. до 16:30 ч., за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01, бюджетна линия BG05M9OP0012.003.

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Столична община, в която участва и представител от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – София-град.

4. Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, 1 работен ден от изтичане срока на обявлението;
• Събеседване в 3 (тридневен) срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Столична община до 27.08.2021 г.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в 3-дневен (тридневен)  срок от провеждането на събеседването.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се обявява на сайта на Столична община.

Кметът на Столична община сключва трудов договор с класирания кандидат.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Столична община.

 

Декларация
Заявление за участие в подбор
Автобиография (CV)


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document