Назад

Столична община обявява процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Столична община

Публикувано на 21.04.2021 г.

 

Протокол  рег. № СОА21-РД91-156/1/20.04.2021 г.  на комисията за провеждане на подбор за назначаване на двама членове на одитния комитет на Столична общинаСтолична община на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор,

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

на двама външни членове на Одитния комитет на Столична община при следните условия:

1. Място на изпълнение на дейността: Столична община, ул. „Московска” № 33

2. Кратко описание на дейността на Одитния комитет:

2.1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;

2.2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

2.3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;

2.4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;

2.5. осъществява взаимодействие с външните одитори;

2.6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;

2.7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен магистър;

3.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от ЗВОПС.

4. Начин на провеждане на подбора: Подборът протича в два етапа – по документи и интервю.

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

5.1. Заявление за участие по образец съгласно Приложение № 1 към Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;

5.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен магистър;

5.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

Забележка: Ако кандидатът е ДЕС – да се предостави подробен списък, съдържащ информация за търговските дружества с над 50% общинско участие на Столична община в капитала им, на които е извършена заверка на отчетите, съгласно Закона за независимия финансов одит.

5.4. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

Образец на заявлението може да бъде изтеглен от Интернет страницата на Столична община /www.sofia.bg/.

6. Начин на кандидатстване

Комплектът с документи се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Столична община на адрес: гр. София, ул. „Московска” № 33 в срок до 16.04.2021 г. всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Столична община. До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок. За решението на комисията относно допускането до подбора ще бъде изготвен протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Столична община. На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с процедурата: информационното табло в административната сграда на Столична община – гр. София, ул. „Московска” № 33 и на сайта на общината – www.sofia.bg

Допълнителна информация може да получите от Димитринка Симова – директор на дирекция „Вътрешен одит”, тел. 02/9884051, e-mail: vaudit@sofia.bg


Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на Одитен комитет

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document