Назад

Столична община обявява подбор за длъжността „старши експерт” – 1 работно място, в отдел „Обществено строителство” към дирекция „Строителство”, направление „Обществено строителство” при Столична община

Публикувано на 25.07.2022 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурс за длъжността "старши експерт" – 1 работно място, в отдел „Обществено строителство“ към дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община.

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявленията:

 1. Здр. Динков СОА22-ГР94-3260/16.06.2022 г.;
 2. М. Тодорова СОА22-ГР94-3354/20.06.2022 г.;
 3. М. Петрова СОА22-ГР94-3454/24.06.2022 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма такива.

Комисията определи датата за събеседване за кандидатите, 04.08.2022 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 2 за провеждане на събеседването.
Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на събеседването, с които кандидатите ще бъдат запознати непосредствено преди събеседването.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ДОПУСКАНЕ НА КОНКУРСА:……………… п………………
   

               /Ангел Джоргов/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА20-РД09-1039/09.06.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА  ПОДБОР

 

за длъжността „старши експерт”1 работно място, в отдел „Обществено строителство” към дирекция „Строителство”, направление „Обществено строителство” при Столична община, Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, Наименование на длъжностното ниво: ЕН 6, Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда)

1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – "бакалавър";
 • професионален опит – 1 година професионален опит.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Технически науки;
 • добра компютърна грамотност;
 • Познаване на действащото законодателство в областта на:

Закон за устройство на територията; Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини; Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата; Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. на МРРБ за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията; Наредба № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и Министерство на труда и социалната политика за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;  Закон за енергийната ефективност;  Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите; Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. – ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.); Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. на МЕ и МРРБ за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; Закон за енергетиката; Закон за обществените поръчки; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния служител; Закон за администрацията.

3. Кратко описание на длъжността: Подпомага дейността на отдел „Обществено строителство“ на дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ за постигане на целите и приоритетите на Столична община в областта на строителството, основните ремонти и повишаването на енергийната ефективност на общинския сграден фонд, в сътрудничество с общинските районни администрации, останалите направления на Столична община и общинските дружества и предприятия.

4. Подборът да се проведе чрез:

 • събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса;
 • професионална автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1100 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 • документите ще се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
 • документите може ще се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението задължително се подписва от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика на посочения от тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 9377295 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document