Назад

Столична община обявява конкурс за "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Обществено строителство“ към дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“

Публикувано на 11.11.2022 г.


СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ към   дирекция „СТРОИТЕЛСТВО“, направление „Обществено строителство“ при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място
М. Стойкова с вх. № СОА22-ГР94-5186/10.10.2022 г. – 118,6 точки (тест – 24, коеф. за умнож. – 4; интервю – 4,52, коеф. за умнож. – 5).

                                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............../п/....................

                                                                        /В. Максимова /

 


Публикувано на 31.10.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради служебни ангажименти на членове на комисията конкурсът за длъжността „главен експерт“ в отдел „Обществено строителство“ към дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“, ще се проведе на 07.11.2022 г. от 10:00 часа в зала „Официална“ на ул. „Московска“ 33, Столична община.

 

Председател на конкурсната комисия:

                                                                  /Ангел Джоргов/


 

Публикувано на 24.10.2022 г.

 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в отдел „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ към   дирекция „СТРОИТЕЛСТВО“,
направление „Обществено строителство“ при Столична община

 

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати:

1. М. Стойкова с вх. № СОА22-ГР94-5186/10.10.2022 г.
2. М. Борисова с вх. № СОА22-ГР94-5304/17.10.2022 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

                                                                                                                                  

Допуснатите кандидати следва да се явят на 02.11.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, ет. 2, зала 2, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:       

                                                                     /Анг. Джоргов/

 


Публикувано на 24.10.2022 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в отдел „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ към   дирекция „СТРОИТЕЛСТВО“, направление „Обществено строителство“
при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „3“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

 

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Работа в екип.
3. Комуникативна компетентност.
4. Ориентация към резултати.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност
7. Дигитална компетентност.

ІІ.Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ....................................

                                                                           /Анг. Джоргов/

 


            

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1636/21.09.2022 г. на кмета на Столична

 

              ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Обществено строителство“ към дирекция „Строителство“, направление „Обществено строителство“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрациятНаименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – „бакалавър“;

- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Технически науки;

- допълнителна квалификация – добра компютърна грамотност (Windows, Word, Excel, Internet);

- познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на отдела, и следните нормативни актове:

 • Закон за устройство на територията;
 • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини;
 • Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;
 • Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. на МРРБ за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията;
 • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и Министерство на труда и социалната политика за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
 • Закон за енергийната ефективност;
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите;
 • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм.– ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.);
 • Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. на МЕ и МРРБ за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
 • Закон за енергетиката;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:
-
тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
-
заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

 • Участва в изготвянето и изпълнението на инвестиционния процес за строителство и ремонт (основно обновяване, реконструкция, преустройства и изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност) на общински сгради; подготовката и реализацията на проекти с европейско и национално финансиране и планове и програми за устойчиво развитие на общината, свързани с дейността на отдела.
 • Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
 • Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1225 лева.

 Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса
в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.
 - Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document