Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен инспектор в отдел „Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция „Общински приходи“ – 7 работни места

Публикувано на 26.06.2020 г.

                                                

    СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за провеждане на конкурс за длъжността главен инспектор – 7 работни места, в отдел  „Ревизии и събиране на вземанията“, дирекция „Общински приходи“, към направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:
1. И. Тодорова – СОА20-ГР94-2946/15.06.2020 г.
2. И. Станоев – СОА20-ГР94-2988/17.06.2020 г.
3. И. Венкова – СОА20-ГР94-3090/19.06.2020 г.
4. Т. Михайлова – СОА20-ГР94-2742/09.06.2020 г.
5. В. Виденова – СОА20-ГР94-2784/10.06.2020 г.
6. Е. Бекярова – СОА20-ГР94-2790/10.06.2020 г.
7. И. Иванов – СОА20-ГР94-2810/10.06.2020 г.
8. Б. Любенова – СОА20-ГР94-2874/12.06.2020 г.
9. М. Влахийски – СОА20-ГР94-2879/12.06.2020 г.
10. Н. Жутева – СОА20-ГР94-2949/15.06.2020 г.
11. С. Богданова – СОА20-ГР94-2956/16.06.2020 г.
12. В. Неделчева – СОА20-ГР94-2967/16.06.2020 г.
13. Н. Новакова – СОА20-ГР94-2981/16.06.2020 г.
14. М. Никифорова – СОА20-ГР94-2982/16.06.2020 г.
15. Й. Радкова – СОА20-ГР94-2984/17.06.2020 г.
16. А. Захаринова – СОА20-ГР94-2989/17.06.2020 г.
17. Р. Георгиева – СОА20-ГР94-2997/17.06.2020 г.
18. К. Георгиева – СОА20-ГР94-2998/17.06.2020 г.
19. Н. Ралчева – СОА20-ГР94-3001/17.06.2020 г.
20. Е. Данева – СОА20-ГР94-3022/17.06.2020 г.
21. Д. Кирилова – СОА20-ГР94-3091/19.06.2020 г.
22. С. Грънчарова – СОА20-ГР94-3006/17.06.2020 г.
23.С. Банчева – СОА20-ГР94-3037/18.06.2020 г.
24. И. Тегаркова – СОА20-ГР94-2727/08.06.2020 г.
25. А. Запрянова – СОА20ГР94-3045/18.06.2020 г.
26. К. Божилова – СОА20-ГР94-3051/18.06.2020 г.
27. З. Златева – СОА20-ГР94-3052/18.06.2020 г.
28. В. Михайлова – СОА20-ГР94-3064/18.06.2020 г.
29. Д. Асенова – СОА20-ГР94-3068/19.06.2020 г.
30. А. Борисова – СОА20-ГР94-3071/19.06.2020 г.
31. С. Дембелакис-Христова – СОА20-ГР94-3080/19.06.2020 г.
32. К. Георгиева – СОА20-ГР94-2731/08.06.2020 г.
33. Б. Борисова-Дишанска –СОА20-ГР94-3094/19.06.2020 г.
34. Н. Анакиева – СОА20-ГР94-2710/08.06.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати – Основание за недопускане:
1. С. Куртева – СОА20-ГР94-2785/10.06.2020 г. – Професионалният опит не съответства на изискването в обявата.
2. Г. Бабачева – СОА20-ГР94/09.06.2020 г. – Професионалният опит не съответства на изискването в обявата.
3. Н. Маринов – СОА20-ГР94-2861/11.06.2020 г. – Професионалният опит не съответства на изискването в обявата.
4. С. Коренфелд-Костова – СОА20-ГР94-2901/12.06.2020 г. – Професионалният опит не съответства на изискването в обявата.
5. Ж. Попова – СОА20-ГР94-3019/17.06.2020 г. – Професионалният опит не съответства на изискването в обявата.
6. М. Манолова – СОА20-ГР94-3070/19.06.2020 г. – Не е предоставен документ, удостоверяващ професионалния опит.
7. Х. Димова – СОА20-ГР94-3093/19.06.2020 г. – Не е предоставен документ, удостоверяващ професионалния опит.
8. Д. Вълкова – СОА20-ГР94-3035/18.06.2020 г. – Не е предоставен документ, удостоверяващ професионалния опит.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 10.07.2020 г. (петък) от 09:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 5, зала 5 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……………пп…………..

                         /Дончо Барбалов/

 

                                                                                                                                                           


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-1885/01.06.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

І. За длъжността главен инспектор в отдел „Ревизии и събиране на вземания“ към дирекция „Общински приходи“ при Столична община – 7 работни места.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

III. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – „Социални, стопански и правни науки“; Технически науки;  

- компютърна грамотност – MS Оffice.

IV. Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

VI. Кратко описание на длъжността: Установяване, обезпечаване и събиране на задължения за местни данъци и такси съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи в Столична община. Извършване на преценка относно необходимостта от обезпечаване на публични общински вземания с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имущество, вследствие на които събирането на задълженията за местни данъци и такси ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, съобразно действащото законодателство и утвърдените вътрешни документи в Столична община. Обезпечаване приходи от бюджета на Столична община.

VII. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

VIII. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document