Назад

Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет и материална база, обзавеждане и оборудване за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 66, т. 1, чл. 67 от Закона за социалните услуги, чл. 94, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и със Заповед № СОА21-РД09-391/04.03.2021 г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

За избор на частен доставчик, притежаващ управленски капацитет и материална база, обзавеждане и оборудване за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община.

 

І. Условия за участие в конкурса:

1. Кандидати, които са български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ, както и физически лица, извършващи търговска дейности, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство;

2. Кандидатите по т. 1 трябва да са надлежно вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане/Агенцията за качеството на социалните услуги;

3. Кандидатите трябва да притежават лиценз по Закона за социалните услуги за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“.

4. Кандидатите да са доставчици на същия вид социална услуга – предмет на възлагането, имащи най-малко една година опит;

5. Кандидатите да разполагат със собствена или да ползват на съответно правно основание материална база, ползването на която е предоставено за срок не по-малко от 4 (четири) години, в която да организира дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция. Помещенията следва да бъдат оборудвани и да отговарят на условията, посочени в държавно утвърдените нормативи и за тях следва да бъдат дадени гаранции, че ще се използват единствено за предоставянето на социалната услуга.     

В конкурса не могат да участват кандидати, които:

› са обявени в несъстоятелност или се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;

› се намират в ликвидация;

› са с отнеман лиценз по чл. 158 от Закона за социалните услуги;

› имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване/отсрочване на задълженията;

› са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите, освен ако не са  реабилитирани;

› вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, е обявен в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договори и задължения;

› са в положение на конфликт на интереси;

› имат парични задължения към Столична община.

6. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Столична община промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

 

ІІ.  Изисквания към кандидата:

1. Да разполагат с финансови средства за извършване на дейността, в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането прилагането му и нормативната база по свързаност.

2. Да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Кандидатът следва да разполага както с основни и препоръчителни специалисти, които да осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга, така и със служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите. Квалификацията на служителите и специалистите следва да съответства на тази, която се изисква/допуска за посочените длъжности.

3. Да представят Програма за развитие на социалната услуга, която се основава на Рамка за качество на социалните услуги предоставяни от външни доставчици в Столична община, утвърдена със Заповед № СОА18-РД09-717/18.07.20218 г. на кмета на Столична община), в изпълнение на § 31, ал. 3 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги.

 

ІІІ.  Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община.

1. Същност и цели на социалната услуга:

"Център за социална рехабилитация и интеграция" (ЦСРИ) е форма на почасова подкрепа на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, включително за хора със зависимости Изпълнителят – частният доставчик на социалната услуга трябва да организира дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община, спазвайки стандартите и критериите за услугите.

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца/лица, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на възможностите за социално включване и интеграция.

2. Изпълнителят – частният доставчик следва да съблюдава и прилага стандартите и критериите за качество на социалната услуга;

3. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е с капацитет 25 места.

 

ІV.  Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

1. Финансовото участие от страна на Столична община се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

2. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община през 2021 г. e 4024 лв. за едно място за една година, съгласно Решение № 790/30.11.2021 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. При изменение на нормативния акт, Програмата за  развитие на социалната услуга и заплащането на частният доставчик подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора.

3. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалната услуга след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за социалната услуга обект на настоящото възлагане за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.

4. Представената Програма за развитие на социалната услуга, състояща се от Техническо и Финансово предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора със Столична община. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на частния доставчик на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Частният доставчик дължи представяне на месечни отчети по образец на направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане.

5. Кметът на общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства на основание чл. 25, ал. 2, т. 9 и чл. 44, ал. 2 от Закона за социалните услуги, като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането на управлението на услугата.

6. Изпълнителят използва предоставените му средства единствено за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на гр. София, в рамките на бюджета, описан в програмата за развитие на социалната услуга.

7. Непредвижването на средствата в държавния бюджет за издръжка на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност освобождава Столична община от отговорност и прекратява договора с частния доставчик.

8. Срокът за финансиране е 4 (четири) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия конкурса външен доставчик на социалната услуга.

 

V.    Документи за участие:

1. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последната една година с посочване на срокове, финансиране, устойчивост.

2. Заверено копие от решение за съдебна регистрация.

3. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.

4. Удостоверения, издадени от компетентните държавни и общински органи за обстоятелствата по т. І, декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния орган на кандидата относно обстоятелства, посочени в т. І.

5. Лиценз от Агенцията за качество на социалните услуги или Лиценз от Държавната агенция за закрила на детето и Удостоверение за вписване в регистъра към Агенцията за социално подпомагане/Агенция за качеството на социалните услуги за предоставяне на социалната услуга.

6. Декларация, че не е отнеман лиценза на основание на чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 от ЗСУ при условията на чл. 148, ал. 4 от ЗСУ или на основание на чл. 158, ал. 1, т. 1 – 7а от ЗСУ, подписана от представителя на частния доставчик.

7. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последната една година.

8. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

9. Доказателства за репутацията на кандидата – Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалната услуга, от предишни възложители или от финансиращи организации и партньори, със задължително посочени адреси и телефони – от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие.

10. Справка по образец, удостоверяваща квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на услугата (Приложение № 1 към конкурсната документация), съдържаща организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация, програми за обучение и отговорности на персонала.

11. Детайлна Програма за развитие на социалната услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община за целия 4-годишен период на предоставяне на услугата, съдържаща, както следва:  

11.1. Техническо предложение по образец (Приложение № 2 към конкурсната документация), включващо

› Характеристика на целевата група на конкурсната услуга;

› Оценка на очаквания брой бенефициенти;

› Цели на конкурсната услуга;

› Очаквани резултати;

› Описание на дейностите;

› Програма за развитие на социалната услуга, която се основава на Рамка за качество на социалните услуги, предоставяни от външни доставчици Столична община, утвърдена със Заповед № СОА18-РД09-717/18.07.20218 г. на кмета на Столична община;

› Инструменти за проверка на качеството на услугата;

› Подробно описание на дейностите;

› График на дейностите.

11.2. Финансово предложение (в лева) по образец – Приложение № 3 към конкурсната документация, включващо детайлизирано описание на:

› разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

› разходи за издръжка;

› подробна обосновка на разходите в свободен текст.

11.3. Детайлно описание на предлаганата сграда, включително брой, вид, обем, оборудване и състояние на помещенията за предоставяне на социалната услуга, заедно с приложени заверени копия от официални документи, както следва:

› документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта.

12. Банково удостоверение за банковата сметка, която ще бъде използвана за превеждане от Столична община на средствата за държавно делегираната дейност.

 

VІ. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 17:30 ч. на 19.04.2021 г. включително, в запечатан непрозрачен плик на хартиен и магнитен носител в един оригинален екземпляр и 2 (две) копия. Документите се подават лично в стая № 5 на деловодството на Столична община, на адрес: гр. София, ул. “Московска” № 33 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Предложения, получени след крайния срок, както и в незапечатани или скъсани пликове, няма да бъдат разглеждани.

 

VІІ.    Време и начин за провеждане на конкурса:      

Конкурсът ще се проведе на 20.04.2021 г. от 11:00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община, включваща представители на общинската администрация, Агенцията за социално подпомагане.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира кандидатите, изготвя протоколи за допускане и класиране.

Конкурсът ще се проведе по следния начин:

1. Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Предложенията се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, не се допуска до участие в конкурса. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се по т. 5 документи, е длъжен да ги представи в срок до 5 дни от поискването им от комисията, в противен случай не се допуска до участие в конкурса.

2. Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи. Предложенията се оценяват и класират по реда на тяхното постъпване.

Комисията съставя Протоколи за провеждането на конкурса.

 

VІІІ.  Критерии за оценяване по методика – Приложение № 4 към конкурсната документация.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 5 точки.

2. Опит на кандидата в предоставянето на същия вид социална услуга – 15 точки.

3. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалните услуги – 15 т.

4. Финансова стабилност на кандидата – 5 т.

5. Оценка на Техническото предложение – 30 точки.                                                                                                     

6. Оценка на Финансовото предложение – 20 точки, в т.ч.

› Детайлност, приложимост на разработения план за разходване на средствата по параграфи и обоснованост на предложените разходи  – 15 т.

› Възможност за привличане на допълнителни средства – 5 т.

7. Оценка на материалната база, обзавеждане и оборудване – 10 точки.

                                                                                                                      Общ брой точки: 100

Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. 
Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 

ІХ. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

В 3-дневен срок от получаването на изготвените протоколи кметът на Столична община издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок от 7 работни дни от издаването на заповедта.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалната услуга – предмет на конкурса.

 

Х. Конкурсна документация:

Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

Справка за квалификацията на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услуга – образец Приложение № 1.

Формуляр за предоставяне на Техническо предложение – образец Приложение № 2;

Формуляр за предоставяне на Финансово предложение – образец – Приложение № 3;

Методика за оценяване – Приложение № 4;

Задание за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ на територията на Столична община.

Рамка за качеството на социалните услуги, предоставяни от външни доставчици в Столична община, утвърдена със Заповед № СОА18-РД09-717/18.07.2018 г. на кмета на Столична община;

Проектодоговор.

 

ХІ. Други специфични условия

Могат да се приложат допълнителни препоръки и подкрепителни писма от организации, удостоверяващи моралната и финансова подкрепа на кандитата за предоставяне на социалната услуга.

 

ХІІ. Прекратяване на процедурата.

1. В обявения срок няма постъпили предложения.

2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия.

3. Класираният на първо място кандидат откаже да сключи договор за възлагане управлението на социалната услуга ЦСРИ и Възложителят не предложи сключване на договор със следващ класиран кандидат.

4. Отпадат основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществени промени в обстоятелствата.

Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Столична община София на адрес: гр. София, ул. „Московска”  № 33 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

За допълнителна информация – Венета Георгиева – гл. юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“, тел.: 02/80 35 909.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:      
  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document