Назад

Столична община обявява конкурс за главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“, дирекция „Транспортна инфраструктура“

Публикувано на 09.07.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със Заповед № СОА19-РД09-991/09.07.2019 г. на кмета на Столична община се прекратява обявеният със Заповед №СОА19-РД09-903/18.06.2019 г. на кмета на Столична община конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“, дирекция „Транспортна инфраструктура”, към направление „Транспорт и транспортни комуникации” при Столична община.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-903/18.06.2019 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Поддръжка на улична мрежа и съоръжения“, дирекция „Транспортна инфраструктура“ към направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- област на висшето образование – Технически науки;  

- професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия;

- специалност – Транспортно строителство; Строителство на сгради и съоръжения (промишлено и гражданско строителство), Строителни конструкции;

- професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- добра компютърна грамотност (MS Office и други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност).                                                                                                                           

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност, свързана с анализ, инвестиране, поддръжка на улична мрежа и съоръжения на транспортната инфраструктура. Участва в разработването на нормативната база, свързана с поддръжката на уличната мрежа и съоръженията на транспортно-комуникационните обекти. Отговаря на молби, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани в областта на транспортната инфраструктура. Подготвя тръжни документи и участва в търговете и конкурсите за поддръжката на уличната мрежа и съоръженията.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.