Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол“ – 2 работни места

Публикувано на 30.07.2020 г.

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

от конкурс за длъжността юрисконсулт – 2 работни места, в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община

Допуснати до решаване на тест, интервю и класирани – Първо място:

1. А. Константинов – 118 т. (тест – 24 коефиц. за умнож. – „4“ и интервю –  4,4 т. коефиц. за умнож. – „5“);
2. Н. Мехмед – 102,5 т. (тест – 20 коефиц. за умнож. – „4“ и интервю – 4.5 т. коефиц. за умнож. – „5“).     

Допуснати до тест, интервю и некласирани:

1. С. Ралчева – 2,6 т. средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра по Приложение № 5 от НПКПМДСл.;

2. С. Димитрова – 2,6 т. средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра по Приложение № 5 от НПКПМДСл.;

3. Ц. Купенов – 2,4 т. средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра по Приложение № 5 от НПКПМДСл.;

4. Ф. Филипов – 2,4 т. средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра по Приложение № 5 от НПКПМДСл.;

5. В. Петрунова – 2,5т. средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра по Приложение № 5 от НПКПМДСл.;

6. М. Митрев – 2,5 т. средноаритметична оценка от членовете на комисията по компетентностите от формуляра по Приложение № 5 от НПКПМДСл.;

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................пп................

                                                                          /Ралица Стоянова/

 


Публикувано на 22.07.2020 г.
 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността юрисконсулт – 2 работни места, в дирекция „Правни дейности“,
направление „Правен и административен контрол“, при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.


І. Критерии за оценяване на интервюто:

1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...................пп.................
                                                                         /Ралица Стоянова/

 


 

Публикувано на 15.07.2020 г.

 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


за провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт – 2 работни места в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

 1. А. Константинов – СОА20-ГР94-3186/25.06.2020 г.;
 2. Дж. Сюлейманова – СОА20-ГР94-3195/25.06.2020 г.;
 3. П. Андреев – СОА20-ГР94-3216/26.06.2020 г.;
 4. С. Димитрова – СОА20-ГР94-3247/29.06.2020 г.;
 5. Н. Цветкова – СОА20-ГР94-3244/29.06.2020 г.;
 6. С. Михайлова – СОА20-ГР94-3250/30.06.2020 г.;
 7. Й. Кръстева – СОА20-ГР94-3255/30.06.2020 г.;
 8. П. Бонева – СОА20-ГР94-3254/30.06.2020 г.;
 9. Н. Тодоров – СОА20-ГР94-3288/01.07.2020 г.;
 10. В. Букованска – СОА20-ГР94-3317/02.07.2020 г.;
 11. Н. Тодев – СОА20-ГР94-3367/06.07.2020 г.;
 12. С. Ралчева – СОА20-ГР94-3382/07.07.2020 г.;
 13. Ц. Купенов – СОА20-ГР94-3387/07.07.2020 г.;
 14. А. Иванова – СОА20-ГР94-3399/08.07.2020 г.;
 15. Р.  Попиванов – СОА20-ГР94-3400/08.07.2020 г.
 16. Н. Мехмед – СОА20-ГР94-3411/08.07.2020 г.;
 17. В. Атанасов – СОА20-ГР94-3407/08.07.2020 г.;
 18. Ф. Филипов – СОА20-ГР94-3412/08.07.2020 г.;
 19. М. Митрев – СОА20-ГР94-3413/08.07.2020 г.;
 20. Хр. Пешев – СОА20-ГР94-3414/08.07.2020 г.;
 21. В. Петрунова – СОА20-ГР94-3415/08.07.2020 г.;
 22. Н. Горанов –  СОА20-ГР94-3418/08.07.2020 г.;
 23. П. Петров – СОА20-ГР94-3419/08.07.2020 г.

II. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

 1. Събин Николаев Пощов – СОА20-ГР94-3193/25.06.2020 г. – не е предоставена декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.

Посочените кандидати следва да се явят на 24.07.2020 г. (петък) от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 5, зала 5 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .......ПП.......
                                                                /Ралица Стоянова/ 

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2005/19.06.2020г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. за длъжността юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община – 2 работни места.

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образователна степен – магистър;
- професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг V младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Право;
- компютърна грамотност – WORD, EXCEL.  

3. Специфични изисквания:
- удостоверение за юридическа правоспособност.

4.  Конкурсът да се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломане се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
- копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

6. Кратко описание на длъжността: Да съгласува пълно, вярно, точно  и своевременно спазване на изискването за съответствие за законосъобразност, да изготвя правни становища, да осъществява процесуално представителство, свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“ – заповеди, договори, решения по АПК и ЗДОИ, доклади до СОС, отговори на запитвания на физически и юридически лица и други. Оказва правна помощ при осъществяване на дейността на общинската администрация, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Осигуряване спазването на законността при осъществяване дейността на направлението в областта на правно-нормативна дейност.

7. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 850 лева.

8. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document