Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове“ към дирекция „Общинска собственост”, направление „Законност, координация и контрол“ при Столична община

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-193/31.05.2019 г. на кмета на Столична община,

                                                

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

І. За длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове“ към дирекция „Общинска собственост”, направление „Законност, координация и контрол“ при Столична община.

 

Длъжностно ниво: 11 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.    

Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7.

 

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – магистър;

- област на завършено образование –  Социални, стопански и правни науки;

- специалност – Право;

- удостоверение за  юридическа правоспособност;

- професионален опит – не се изисква;

- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

IV. Кратко описание на длъжността: Участва в провеждане на политиката на Столична община в областта на управлението, придобиването и разпореждането с общинска собственост. Осъществява методическо ръководство и дава указания на служителите в отделите „Общинска собственост“ при районните администрации във връзка с прилагането на нормативни актове, свързани с тяхната дейност. Осигурява спазването на законността при осъществяване на дейността на дирекцията и отдела.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома с приложението; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование;

- копие от удостоверение за  юридическа правоспособност;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина – легализирани по съответния ред);

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 650 лева.

VI. Срок и място за подаване на документи:

1. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесет) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаване на документите на кандидатите ще бъде предоставена длъжностна характеристика.

2. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

3. Обявата за конкурса да бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в интернет страницата на Столична община,  в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията с адрес: http://iisda.government.bg/

4. За информация: тел. 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.