Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Процедури и договори” към дирекция „Правно-нормативно обслужване“, направление „Законност, координация и контрол” при Столична община

Публикувано на 19.06.2019 г.

 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

До провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Процедури и договори“
към дирекция „Правно-нормативно обслужване“,
направление „Законност, координация и контрол”
при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати с входящи номера, както следва:


1. Вх. № СОА19-ГР94-2887/12.06.2019 г.
2. Вх. № СОА19-ГР94-2882/12.06.2019 г.
3. Вх. № СОА19-ГР94-2854/11.06.2019 г.
4. Вх. № СОА19-ГР94-2799/07.06.2019 г.
5. Вх. № СОА19-ГР94-2793/07.06.2019 г.
6. Вх. № СОА19-ГР94-2787/07.06.2019 г.
7. Вх. № СОА19-ГР94-2782/07.06.2019 г.
8. Вх. № СОА19-ГР94-2765/06.06.2019 г.
9. Вх. № СОА19-ГР94-2760/06.06.2019 г.
10. Вх. № СОА19-ГР94-2739/05.06.2019 г.
11. Вх. № СОА19-ГР94-2731/05.06.2019 г.
12. Вх. № СОА19-ГР94-2716/04.06.2019 г.
13. Вх. № СОА19-ГР94-2691/03.06.2019 г.
14. Вх. № СОА19-ГР94-2679/03.06.2019 г.


II. Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящи номера: Основание за недопускане:

1. Вх. № СОА19-ГР94-2816/10.06.2019 г. – липсва копие от удостоверение за юридическа правоспособност.
   

Посочените кандидати следва да се явят на 28.06.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Московска” 33, ет. 2, зала "Официална", за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).


 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:  
                                                                      /Р. Стоянова/


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА19-РД09-745/23.05.2019 г. на Кмета кна Столична община

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Процедури и договори” към дирекция „Правно-нормативно обслужване“, направление „Законност, координация и контрол” при Столична община.

Длъжностно ниво: 11 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7

1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – магистър;

- област на завършено образование – Социални, стопански и правни науки;

- пр. направление/специалност – Право;

- удостоверение за юридическа правоспособност;

- професионален опит – не се изисква;

- минимален ранг – V младши.

2. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност – Microsoft Word.
3. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.
4. Кратко описание на длъжността: Осигурява спазването на законността при осъществяването на дейността на общата и на специализираната администрация в Столична община и защита на интересите на общината пред съдебни и административни органи и други.
5. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование); допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискванията за длъжността;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 650,00 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа. При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/

За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.