Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности”

Публикувано на 13.07.2021 г.

 

СПИСЪК

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

от конкурса за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности” към направление
„Зелена система, екология и земеползване“  
при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място

М. Макавеева-Захариева – 122,85 т.

вх. № СОА21-ГР94-3391/21.06.2021 г.

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .................../П/.....................

                                                                     /Л. Ангелова-Колева/

           


 

Публикувано на 05.07.2021 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности” към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат –20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава  резултата от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
    Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................
/П/.......................

                                                                         /Л. Ангелова-Колева/

 


Публикувано на 01.07.2021 г.

 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности” към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

I. Допускат се до участие в конкурс следните кандидати:

 1. Д. Христова – вх. № СОА21-ГР94-3200/11.06.2021 г.
 2. Зл. Петров – вх. № СОА21-ГР94-3315/17.06.2021 г.     
 3. Кр. Партова – вх. № СОА21-ГР94-3388/21.06.2021 г.
 4. М. Макавеева-Захариева – вх. № СОА21-ГР94-3391/21.06.2021 г.
 5. Ив. Николов – вх. № СОА21-ГР94-3407/22.06.2021 г.
 6. К. Карабожикова – вх. № СОА21-ГР94-3482/24.06.2021 г.
 7. Н. Гючел – вх. № СОА21-ГР94-3497/24.06.2021 г.
 8. Л. Върбев – вх. № СОА21-ГР94-3522/25.06.2021 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

                                                     

Допуснатите кандидати следва да се явят на 09.07.2021 г. (петък) от 10:00 ч. в  сградата на Столична община, ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала. 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .................../П/.....................
                                                                         /Л. Ангелова-Колева/

 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-798/07.06.2021 г. на кмета на Столична община

 

    ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности” към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при СО.
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7

1. Минимални изисквания за  длъжността:
образователна степен – магистър;
- професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг V младши

2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- професионална област – Право;
- допълнителна квалификация:
     - познаване на българската нормативна уредба и други документи в областта на обществени поръчки, управление на отпадъците, опазване на околната среда и други;
     - английски и/или други езици;
     - компютърна грамотност – MS Office;
     - Познаване на действащото законодателство: Закон за управление на отпадъците; Закон за опазване на околната среда; Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г.; Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса; Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства; Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори; Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване; Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Специфични изисквания за длъжността:
- удостоверение за юридическа правоспособност (чл. 17, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК).

Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на  Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг;
- копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

 

Кратко описание на длъжността: Изготвяне на необходимите юридически документи във връзка с дейността на дирекцията. Подготовка и съгласуване провеждането на обществени поръчки във връзка с дейности по отпадъците. Извършване на проверки по отчетни документи, съгласно сключените договори. Осъществява контрол по изпълнението на сключените договори за: строителството на съоръженията за третиране на отпадъци; оперативните дейности при последващата им експлоатация; др. договори, инициирани от дирекцията в областта на управление на дейностите по отпадъците.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1125 лева.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:

 • Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността.

 • Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
  - при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  - при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
  - при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен срок) от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377496 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document