Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, към направление „Финанси и здравеопазване“

Публикувано на 10.05.2021 г.

 

СПИСЪК
 

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

 

Първо място

Георги Пламенов Божинов – 111,15 точки (тест – 22, коефиц. за умнож. – „4“ и интервю 4,63 т., коефиц. за умнож. –„5“).

 

                                                                                                                                

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................

                                                                          /ПП/


Публикувано на 22.04.2021 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

           за длъжността юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат - 18 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

                 

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.

 2. Ориентация към резултати.

 3. Работа в екип.

 4. Комуникативна компетентност.

 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).

 6. Професионална компетентност.

 7. Дигитална компетентност.

 8. Други – по решение на комисията

ІІ. Оценяване на интервюто:

 1. 5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

  4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

  3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

  2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

  1 – не отговаря на изискванията.

   

  КОМИСИЯ:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...................

                                                                               /ПП/

   


   

Публикувано на 13.04.2021 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

 

Допускат се до конкурс решаване на тест и интервю, следните кандидати:

 1. Д. Тамбуракова – СОА21-ГР94-1774/01.04.2021 г.

 2. Г. Божинов – СОА21-ГР94-1799/02.04.2021 г.

 3. З. Петров – СОА21-ГР94-1818/05.04.2021 г.

 4. К. Чунева – СОА21-ГР94-1820/05.04.2021 г.

 5. И. Николов – СОА21-ГР94-1824/05.04.2021 г.

 6. Г. Цветанов – СОА21-ГР94-1840/06.04.2021 г.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 23.04.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………………………….                                                                                                                                                                                 /ПП/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-453/22.03.2021 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността юрисконсулт – 1 работно място към направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7
1. Минимални изисквания за длъжността:

- образователна степен – магистър;
- професионален опит – не се изисква опит.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област: Право;
- компютърна грамотност.
3. Специфични изисквания за длъжността:
- удостоверение за юридическа правоспособност.
4. Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
5. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от удостоверение за юридическа правоспособност.
6. Кратко описание на длъжността: Разработва анализи и изготвя правни становища, свързани с дейността на направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община. Осъществява процесуално представителство и осигурява компетентно прилагане на законодателството, свързано с дейността на направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община. Подготвя становище по правни въпроси от компетентността на Столична община администрация, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“.
7. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 850 лева.
Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document