Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“

   Публикувано на 31.03.2021 г.
 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от конкурс за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” при Столична община

 

 

Допуснати до решаване на тест, интервю и класирани:

Първо място
Методийка Бориславова Тарльовска – 124,55 точки (тест – 25, коефиц. за умнож. – „4“ и интервю – 4,91 т. коефиц. за умнож. – „5“)

Второ място
Стоил Трифонов Гигов – 95,55 точки (тест – 18, коефиц. за умнож. – „4“ и интервю – 4,71 т. коефиц. за умнож. –„5“)

Трето място
Климентина Иванова Денева-Върбанова – 94,85 точки (тест – 18, коефиц. за умнож. – „4“ и интервю – 4,57 т. коефиц. за умнож. – „5“)

                                                    
                                                                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..............

                                                                        /ПП/Публикувано на 24.03.2021 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

           за длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 18 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Ориентация към резултати.
 3. Работа в екип.
 4. Комуникативна компетентност.
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.
 8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..........................................

                                                                             /ПП/


Публикувано на 15.03.2021 г.                                                 

СПИСЪК
 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурс за длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие”  при Столична община

 

I.  Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю, следните кандидати:

 1. Н. Цветкова – СОА21-ГР94-976/24.02.2021 г.
 2. К. Денева-Върбанова – СОА21-ГР94-989/24.02.2021 г.
 3. Д. Петров – СОА21-ГР94-1020/25.02.2021 г.
 4. В. Москова – СОА21-ГР94-1051/26.02.2021 г.
 5. М. Тарльовска – СОА21-ГР94-1135/04.03.2021 г.
 6. С. Гигов – СОА21-ГР94-1167/05.03.2021 г.
 7. К. Чунева – СОА21-ГР94-1171/05.03.2021 г.
 8. В. Петрунова – СОА21-ГР94-1105/02.03.2021 г.
 9. М. Митрев – СОА21-ГР94-1215/08.03.2021 г.
 10. С. Търъшева – СОА21-ГР94-1214/08.03.2021 г.

II.  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Заявление:                                                    Основание за недопускане:

1. И. Петров

с вх. № СОА21-ГР94-1073/01.03.2021 г.  Липсва документ, удостоверяващ професионален опит минимум години или   придобит минимален ранг V младши;

2. Й. Велкова

с вх. № СОА21-ГР94-1220/08.03.2021 г.  Липсва документ, удостоверяващ професионален опит минимум  години или придобит минимален ранг V младши.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 25.03.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции (СОАПИ), ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 12, ет. 4, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……………/ПП/………….….


                                                                                             


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-292/19.02.2021 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността старши юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво:
ЕН 6

1. Минимални изисквания за длъжността:

 • образователна степен – магистър;
 • професионален опит – минимум 1 година професионален опит или придобит минимален ранг V младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • професионална област: Право;
 • компютърна грамотност.

3. Специфични изисквания за длъжността:

 • удостоверение за юридическа правоспособност.

4. Конкурсът ще се проведе чрез:

 • решаване на тест;
 • провеждане на интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

6. Кратко описание на длъжността: Осъществява процесуално представителство на Столична община и кмета, изготвя становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията. Участва в подготовката на документи, свързани с дейности по дигитализация, иновации и инвестиции на Столична община, както и в проекти по разработване на стратегически документи за развитие на града. Съгласува за законосъобразност на заповеди, разпореждания, указания, правилници, инструкции и други документи, подготвени от дирекция „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.

7. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document