Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-822/04.06.2019 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността началник на отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 7 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; Технически науки.

- професионално направление/специалност – Администрация и управление; Обществени комуникации информационни науки; Архитектура, строителство и геодезия.

- професионален опит – минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- добра компютърна грамотност (MS Office и други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност).                                                                                                                                                             

3.  Конкурсът да се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на отдела, свързана с анализ, организиране и контрол на дейностите по изграждане, основен ремонт, текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и съоръженията на транспортната инфраструктура на територията на Столична община. Организира, координира и контролира процеса по отговаряне на молби, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организация и граждани, свързани с изграждане, реконструкция, текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и съоръжения.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 850 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.