Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализ“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община

Публикувано на 25.02.2021 гСПИСЪК

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от конкурс за длъжността началник-отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи”, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство”  при Столична община

 

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

Първо място

А. Тодоров – Вх. № СОА21-ГР94-380/25.01.2021 г. – 113,85 т.

                                                           

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 ПП
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................

                                                                     /Кристиан Димитров/


Публикувано на 15.02.2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2021 г. (ВТОРНИК), ОТ 10:00 ЧАСА, ГР.  СОФИЯ, УЛ. „БУДАПЕЩА“ №  17, ЕТ. 7,  КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА.


Публикувано на 15.02.2021 г.КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността началник-отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи“ в дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане”, към направление „Обществено строителство“ при Столична община.


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
                 
І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Управленска компетентност.
2. Работа в екип.
3. Комуникативна компетентност.
4. Ориентация към резултати.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...............пп.....................
                                                                   /Кристиан Димитров/


Публикувано на 02.02.2021 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурс за длъжността началник-отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализи“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:                                                                                                                                                                                                                                                                             1. А. Тодоров – СОА21-ГР94-380/25.01.2021 г.;
2. К. Атанасов – СОА21-ГР94-384/26.01.2021 г.;
3. Ц. Домузев – СОА21-ГР94-397/26.01.2021 г. 

II. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

1. В. Иванов – СОА21-ГР94-290/19.01.2021 г. – не са предоставени копия от документи, удостоверяващи професионалния опит.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 16.02.2021г. (вторник) от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2,  зала 2 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ………......…пп……………..                                                                                                                                                                                                                                                                                             /
Кристиан Димитров/


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-73/08.01.2021 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността началник на отдел „Планиране, стратегически проучвания и анализ“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.
Наименование на длъжностното ниво:
PН 7A

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки;
- компютърна грамотност.

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на отдела, свързана с анализ, планиране, възлагане на предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на Столична община. Участва в подготовката и реализацията на стратегии и програми за изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура; Участва в експертен технически съвет за разглеждане на проекти и комисии по Закона за обществени поръчки и Закона за устройство на територията.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1 050,00 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на предоставения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-310 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

   

                                                                                       

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document