Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Мониторинг и координация“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община – 1 вакантна длъжност

Публикувано на 01.07.2020 г.

СПИСЪК

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

от конкурс за длъжността началник-отдел „Мониторинг и координация”, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство”  при Столична община

 

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

Първо място

Р. Ненов – Вх. № СОА20-ГР94-2396/27.05.2020 г. –  135,30 т.

           

                                                                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА               

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............пп.........................

                                                                          /Цветан Божинов/

 

 


 

Публикувано на 23.06.2020 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността началник-отдел „Мониторинг и координация“ в дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане”, към направление „Обществено строителство“ при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 24 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Управленска компетентност.
2. Работа в екип.
3. Комуникативна компетентност.
4. Ориентация към резултати.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .........../..пп............./..........

                                                                         /Цветан Божинов/

                                   

 


 Публикувано на 12.06.2020 г.                                        

 

СПИСЪК
 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

за провеждане на конкурс за длъжността началник-отдел „Мониторинг и координация“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“, към направление „Обществено строителство“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. Е. Матарова – Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2506/01.06.2020 г.;

2. Д. Николова –  Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2534/02.06.2020 г.;

3. Р. Ненов – Заявление с вх. № СОА20-ГР94-2396/27.05.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.       

 

Посочените кандидати следва да се явят на 25.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 2 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………пп………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

/Цветан Божинов/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-1813/19.05.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. за длъжността началник-отдел „Мониторинг и координация“, дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община – 1 вакантна длъжност.

Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши.

III. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – „Социални, стопански и правни науки“; Технически науки; 

- компютърна грамотност – MS Оffice, други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност. Познания в областта на общинската администрация, законите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на отдела. 

IV.  Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломане се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

VI. Кратко описание на длъжността: Организира и ръководи цялостната дейност на отдела, свързана с анализ, организиране, координиране и контрол на дейностите по изграждане, основен ремонт, текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и съоръжения на транспортната инфраструктура на територията на Столична община.

VII. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1050 лева.

VIII. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document