Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел – 1 работно място, в отдел „Контактен център“ към дирекция „Административно обслужване“

Публикувано на 24.04.2019 г.
 

СПИСЪК
На допуснати и недопуснати кандидати

 

до провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел – 1 работно място, в отдел „Контактен център“ към дирекция „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“  при Столична община

 
I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати с входящи номера, както следва:


1. СОА19-ГР94-1827/10.04.2019 г.

2. СОА19-ГР94-1851/11.04.2019 г.

3. СОА19-ГР94-1966/17.04.2019 г.
 

II. Не се допускат до конкурс кандидатите със следните входящи номера:

Няма недопуснати кандидати.
                                                                               
Посочените кандидати следва да се явят  на 07.05.2019 г. от 10.00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 1, зала № 3, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...........................

                                                                       /В. Милова/СТОЛИЧНА ОБЩИНА

   ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-448/01.04.2019 г. 

 

   ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността началник на отдел – 1 работно място, в отдел „Контактен център“ към  дирекция „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“  при Столична община.

Длъжностно ниво – 7 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А

Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки;

- Професионално направление/Специалност – Обществени комуникации и информационни науки; Администрация и управление; Машинно инженерство; Информатика и компютърни науки;

- професионален опит – минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши;

- кандидатите следва да отговарят на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации:

- опит в ръководството на служители; опит в управление на информационни проекти; опит в експлоатация на информационни системи;

-  предимство е  владеенето на чужд език (писмено и говоримо).

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Организиране, координиране и подпомагане развитието на дейността на Контактния център и координиране на работата със звената на Столична община и държавната администрация, в това число националната система за спешни повиквания, с единен европейски номер 112.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 850 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.  При подаване на документите на всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http://www.sofia.bg

За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.