Обратно Столична община обявява конкурс за длъжността "младши експерт" – 3 работни места, в отдел „Контактен център на Столична община“ към дирекция „Административно обслужване”

 

Публикувано на 29.11.2022 г.

 

                                                                       СЪОБЩЕНИЕ

 

Подборът с кандидатите за длъжността „младши експерт“ в отдел „Контактен център на Столична община“ към дирекция „Административно обслужване“ ще се проведе в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 1 на 01.12.2022 г. /четвъртък/ от 14.00 часа.

 


 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  доклад с вх. № СОА22-ВК66-4821-(32)/07.11.2022 г. от секретаря на СО, във връзка с Решение № 478 по Протокол № 59 от 07.07.2022 г. на Столичния общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-1979/09.11.2022 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за длъжността "младши експерт" – 3 работни места, в отдел „Контактен център на Столична община“ към дирекция „Административно обслужване”, направление „Общинска администрация“ при Столична община,
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7
Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

- образование – висше;
- образователна степен – "професионален бакалавър";
- професионален опит – не се изисква;
- минимален ранг за заемане на длъжността – няма.
Допълнителни изисквания и квалификации:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; 
- базова компютърна грамотност;
- владеене на Български жестов език.
Подборът
ще се проведе по представените документи и интервю с превод на Български жестов език.
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в подбора (свободен текст);
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
Кратко описание на длъжността: Приемане на сигнали на граждани и организации, получени по телефон или чрез уеб приложението на Контактния център, писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация, получени чрез уеб базирано приложение, осигуряване на качественото им обработване и правилно насочване и осигуряване на информация за обратна връзка, превод на Български жестов език на глухи и сляпо-глухи лица при административно обслужване в Центровете на административно обслужване на СО и структурите ѝ, както и районните администрации на СО. Обслужване на глухи и сляпо-глухи лица онлайн чрез Системата на Контактния център на СО.
Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1125 лева.
Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за подбора в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа (събота от 7:30 до 15:30 часа);
-
документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението задължително се подписва от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика на посочения от тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http://www.sofia.bg
За информация: тел. 9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document