Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община

Публикувано на 18.01.2019 г.


 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“  при Столична община.  

    

На основание чл. 10в, ал. 2 и 3 от Закона за държавния служител, след преглед на представените документи, въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

I. а) Допуска се до конкурс – решаване на тест, следният кандидат с входящ номер: 

1. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-100/09.01.2019 г.

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 31.01.2019 г. (четвъртък) от 10.30 часа в сградата на Столична община, ул. „Московска” № 33,  зала № 2, етаж 2 за решаване на теста.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати с входящ номер:

Няма такива.


 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ: /п/

председател на комисията за провеждане на конкурса              

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, 1000, ул. "Московска" № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13,  ал. 1 и  чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № СОА18-РД09-2281/19.12.2018 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. За длъжността главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община.  

 

Длъжностно ниво: 9 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.    

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 5.

 

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- област на завършено образование – Технически науки;

- професионално направление/специалност – Машинно инженерство; Строително инженерство; Геодезия; Транспортно строителство;

- професионален опит – минимум 2 (две) години или придобит минимален IV младши ранг;

- кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.7 от Закона за държавния служител;

• Допълнителна квалификация:

- Работа с компютър и ползване на чужд език.

III. Конкурсът ще се проведе чрез:

- Решаване на тест

- Провеждане на интервю.

IV. Кратко описание на длъжността: Организира и контролира дейностите, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на Столична община. Дейността е свързана главно с техническите, инфраструктурните и организационните проблеми и безопасността на движението. Изработва програми, технически задания и предложения за решаване на въпроси в тази област. Изготвя схеми за организация на движението и т.н.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома с приложението; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина – легализирани по съответния ред);

• Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 650 лева.

VI. Срок и място за подаване на документи:

1. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесет) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаване на документите на кандидатите ще бъде предоставена длъжностна характеристика.

2. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

3. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в интернет страницата на Столична община,  в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията с адрес: http//www.iisda.government.bg  

4. За информация: тел. 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.