Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” при Столична община

Публикувано на 11.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № СОА21-РД09-66/08.01.2021 г. на кмета на Столична община се прекратява обявения със Заповед № СОА20-РД09-2707/29.10.2020 г. конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ при Столична община.

 


Публикувано на 23.11.2020 г.

СПИСЪК
 НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт  в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” при Столична община

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) – следните кандидати:

 1. Д. Николова – СОА20-ГР94-5410/05.11.2020 г.
 2. К. Ракъджиев – СОА20-ГР94-5420/06.11.2020 г.
 3. Ем. Волева – СОА20-ГР94-5656/16.11.2020 г.
 4. М. Чокоева – СОА20-ГР94-5639/16.11.2020 г.

II. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

 1. П. Димитрова – СОА20-ГР94-5642/16.11.2020 г.
  Основание за недопускане: не са представени документи, удостоверяващи необходимия професионален опит; липсва подпис на заялението за участие в конкурс.

Поради усложнената епидемична обстановка допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса на по-късен етап.                                                                                                                          


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................
                                                                           /Г. Керезов/

 


 

Публикувано на 02.11.2020 г.

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2707/29.10.2020 г. на кмета на Столична община

      ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши;.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • Професионална област – Социални, стопански и правни науки, Технически науки, Природни науки, математика и информатика.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест;
 • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността:

 • Разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, участие в разработване на проекти на нормативни актове, на методологии, методики и механизми, свързани с дигитализацията на дейностите, осъществявани от Столична община. Изготвяне на предложения за иновации и привличане на инвестиции, изготвяне на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване функциите на ресорния заместник-кмет и подобряване на административното обслужване.

Основна работна заплата за длъжността: 

 • не по-малко от 950 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронeн път на адрес https://svc.sofia.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. и декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на предоставения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document