Назад

Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" към направление „Транспорт и градска мобилност“

Публикувано на 09.11.2022 г.
 

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от проведен конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, към направление „Транспорт и градска мобилност“  при Столична община

 

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

Първо място

П. Димитрова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-5329/19.10.2022 г.; – 130,40 точки (27 т. – тест, коеф. за умнож. на тест – 4; интервю – 4,48 т. средноаритметично, коеф. за умнож. на интервюто – 5).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: …….…../п/……………….

                                                                    КРИСТИАН КРЪСТЕВ


Публикувано на 27.10.2022 г.1. СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

до провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, към направление „Транспорт и градска мобилност“  при Столична община.

  

а) Допускат се до конкурс – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, следните кандидати:                

1. Г. Мечкова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-5212/11.10.2022 г.;

2. Б. Кръстанова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-5288-(2)/20.10.2022 г;

3. Пр. Димитрова – заявление с вх. № СОА22-ГР94-5329/19.10.2022 г.

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на теста на 04.11.2022 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Столична община, ул. „Московска” № 33, етаж 1, Официална зала.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 Име, презиме и фамилия на   кандидата

 Основание  за недопускане

1.

 Д. Гурева – заявление с вх.   № СОА22-ГР94-   5385/21.10.2022 г.

 Заявлението за участие в конкурсната процедура е   подадено след 14-дневния срок за подаване на документи,   определен в обявата за конкурса.

2.

 М. Матев – заявление с вх. №   СОА22-ГР94-5307/17.10.2022 г.

 Представените документи за трудов стаж  не удостоверяват   изискването за 2 г. професионален опит в сферата на   функциите на длъжността, посочено в обявата на конкурса.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..............п......................

                                                                   КРИСТИАН КРЪСТЕВ

 


Публикувано на 27.10.2022 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ КЪМ НАПРАВЛЕНИЕ „ТРАНСПОРТ И ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА                                       

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса от затворен тип, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 23 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста е определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

 

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност
7. Дигитална компетентност.

 

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............п.......................

                                                                   КРИСТИАН КРЪСТЕВ


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА22-РД09-1670/28.09.2022 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността "главен експерт" към направление „Транспорт и градска мобилност“  при Столична община,

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит/минимален ранг за заемане на длъжността – 2 години професионален опит  или придобит IV младши ранг;

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Технически науки;

- добра компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Internet;

- познаване на следните нормативни актове: Закон за администрацията; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за териториалното деление на Столична община и големите градове; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столична общинска администрация; Правилник за организацията и дейността на Столичен общински съвет; Закон за достъп до обществена информация; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за държавния служител; Закон за защита на личните данни; Закон за обществените поръчки; Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси; Закон за автомобилните превози; Закон за движение по пътищата; Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали; Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата;

- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:       

- Събира и обработва информация и осъществява техническо обслужване на заместник-кмета на Столична община, ръководител на направление „Транспорт и градска мобилност“. Прилага нормативната уредба, отнасяща се до дейността на направлението. Приема и предвижва проекти за съгласуване и други документи. Осъществява взаимодействие с длъжностни лица от дирекции на пряко подчинение на заместник-кмета на СО и други администрации. Получава и систематизира информация и документация за заместник-кмета на СО.

- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

9. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document