Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“, дирекция „Финанси“

Публикувано на 12.09.2019 г.
   

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“, дирекция „Финанси“, направление „Финанси и стопанска дейност“ при Столична община.

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати с входящи номера, както следва:

1. СОА19-ГР94-4239/28.08.2019 г.
2. СОА19-ГР94-4331/03.09.2019 г.
3. СОА19-ГР94-4380/05.09.2019 г. 

II. Не се допускат до конкурс кандидатите със следните входящи номера:

Няма недопуснати кандидати.                                                                                                   

Посочените кандидати следва да се явят на 27.09.2019 г. от 11:00 ч. на ул. “Париж” № 3, ет. 1, зала № 109, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...........................

                                                                   /М. Симеонова/

 


                 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1165/20.08.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“, дирекция „Финанси“, направление „Финанси и стопанска дейност“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията   
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за  длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;
- пр. направление/специалност – Икономика, Финанси;
- професионален опит – минимум 2 години или придобит минимален ранг IV младши;
- добра компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Internet.
2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство:
- професионален опит в областта на общинските финанси.
3. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
- копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Кратко описание на длъжността: Разработване и отчитане изпълнението на програмата за капиталови разходи на Столична община по функции, дейности, параграфи и източници за финансиране. Изготвяне на поименни списъци по обекти за внасяне в Столичен общински съвет и след тяхното утвърждаване изготвяне на инвестиционната програма за внасяне в Министерство на финансите на модул „Инвеститор“.
6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 750 лева.
7. Документите да се приемат в 14-днешен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.  При подаване на документите на всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg
За информация: телефон: 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.