Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в дирекция „Европейски политики и програми”

Публикувано на 26.10.2021 г.


 С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността главен експерт – 2 работни места в дирекция „Европейски политики и програми” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община.

I. Допускат се до конкурс - провеждане на тест и интервю следните кандидати:

 1. Г. Тодорова – вх. № СОА21-ГР94-5305/19.10.2021 г.
 2. Д. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-5168/08.10.2021 г.
 3. И. Стоименова – вх. № СОА21-ГР94-5297/19.10.2021 г.
 4. Д. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-5274/18.10.2021 г.


II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. А. Филипова-Пашова – вх. № СОА21-ГР94-5176/08.10.2021 г.
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата;
 2. Е. Христова – вх. № СОА21-ГР94-5294/19.10.2021 г.
  липсва подпис на заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата;
 3. Р. Савова – вх. № СОА21-ГР94-5267/18.10.2021 г.
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата;
 4. С. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-5291/19.10.2021 г.
  липсва професионален опит, съгласно изискванията за длъжността в обявата.

На основание заповед № СОА21-РД09-1379/21.10.2021 г. на кмета на Столична община, във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, предвид усложнената епидемична обстановка, провеждането на конкурса се отлага за неопределено време.

След промяна в обстоятелствата допуснатите кандидати допълнително ще бъдат уведомени за мястото, датата и часът на провеждането му.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 
                                                                       /Георги Петраков/

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и доклад № СОА21-ВК66-8528/14.09.2021 г. от заместник-кмет на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 2 работни места, в дирекция „Европейски политики и програми” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5
1. Минимални изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- Професионална област – Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки;
- Владеене – писмено и говоримо – на английски език на минимум ниво В2 по Европейската квалификационна рамка. Владеенето на втори език е предимство (немски, френски или испански език) (писмено и говоримо);
- Необходима компютърна квалификация – WORD, EXCEL, POWER POINT, Интернет и други специализирани програми;
- Познаване на действащото законодателство: Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.; Кодекс на труда; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител; Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове; Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие; Закон за държавните помощи и Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи;Закон за общинския дълг; Закон за общинската собственост и Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост; Закон за публичните финанси; ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.; ПМС № 162 от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.; Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг; Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН; Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове; Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация; Наредба за общинската собственост; Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община; Устройствен правилник на Столична община; Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът да се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на  Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Кратко описание на длъжността: Координира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по оперативните програми, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество на ЕС, и от други европейски, национални и международни програми и проекти. Инициира създаването и участва в работни групи за подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране, като координира дейността им и оказва методическа помощ, във връзка с изискванията на съответната програма.
6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1225 лева.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността.
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Срок за подаване на документите: Документите за участие да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място да бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения в тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https//www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document