Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм”

 

Публикувано на 09.09.2020 г.

 

СПИСЪК

 

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

 

от конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ -2 раб. места в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” при Столична община

 

 

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място

Ел. Коджейкова - вх. СОА20-ГР94-3951/06.08.2020г.– 144,05 т.

Първо място

Цв. Петрова - вх. СОА20-ГР94-3949/06.08.2020г.– 143,30 т.

 

 

Второ  място

Вл. Сарнацки - вх. СОА20-ГР94-3921/05.08.2020г. – 127,10 т.

Второ  място

Ст. Сотирова - вх. СОА20-ГР94-4002/10.08.2020г – 119,30 т.     

           


Публикувано на 31.08.2020 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - 2 раб места в отдел „Международна дейност и туризъм” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” при Столична община

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 24 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „3“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто

І.Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Работа в екип.
 3. Комуникативна компетентност.
 4. Ориентация към резултати.
 5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
 6. Професионална компетентност
 7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията


Публикувано на 18.08.2020 г.


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Международна дейност и туризъм” към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следните кандидати:

1. Д. Михайлова – СОА20-ГР94-3847/31.07.2020 г.
2. Ст. Станев – СОА20-ГР94-3865/31.07.2020 г.
3. Г. Ценков – СОА20-ГР94-3880/03.08.2020 г.
4. Ир. Стоименова – СОА20-ГР94-3919/05.08.2020 г.
5. Вл. Сарнацки – СОА20-ГР94-3921/05.08.2020 г.
6. М. Ноева-Стефанова – СОА20-ГР94-3929/05.08.2020 г.
7. Кр. Манолов – СОА20-ГР94-3939/06.08.2020 г.
8. Цв. Петрова – СОА20-ГР94-3949/06.08.2020 г.
9. Ел. Коджейкова – СОА20-ГР94-3951/06.08.2020 г.
10. Д. Николова – СОА20-ГР94-3955/06.08.2020 г.
11. А. Салгавакян – СОА20-ГР94-3962/06.08.2020 г.
12. Ст. Сотирова – СОА20-ГР94-4002/10.08.2020 г.
13. В. Стойкова – СОА20-ГР94-4003/10.08.2020 г.
14. Ал. Башева – СОА20-ГР94-4006/10.08.2020 г.
15. Хр. Христова – СОА20-ГР94-4018/11.08.2020 г.
16. П. Мравов – СОА20-ГР94-4021/11.08.2020 г.
17. В. Димитрова – СОА20-ГР94-4022/11.08.2020 г.
18. М. Атанасова – СОА20-ГР94-4032/11.08.2020 г.
19. Цв. Цанев – СОА20-ГР94-4036/11.08.2020 г.
20. Л. Тодорова – СОА20-ГР94-4049/11.08.2020 г.
21. П. Пеева – СОА20-ГР94-4050/11.08.2020 г.

Посочените кандидати следва да се явят на 01.09.2020 г. от 09:30 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 5, зала 5, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1.  Ал. Йосифова – СОА20-ГР94-3871/03.08.2020 г. –
Основание за недопускане: представените документи не удостоверяват необходимия професионален опит
2. А. Сиракова – СОА20-ГР94-3985/07.08.2020 г. –
Основание за недопускане: неподписани документи – заявление и декларация
3. П. Димитрова – СОА20-ГР94-4029/11.08.2020 г. –
Основание за недопускане: дипломите за висше образование от чужбина не са преведени и  академично признати от Националния център за информация и документация (НЦИД).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................

                                                                           /Т. Цветанова/СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  №  СОА20-РД09-2219/23.07.2020г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за   длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Международна дейност и туризъм“ към направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм” при Столична община

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за  длъжността: 

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Политически науки;
 • владеене писмено и говоримо на английски език, владеенето на втори език е предимство (немски, френски, испански и/или руски);
 • необходима компютърна квалификация: познаване на основните софтуерни  продукти Windows, Word, Excel, Internet

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест;
 • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Участва в организацията на протоколната дейност на ръководството на Столична община, в прилагането на политиката на сътрудничество и в организацията на международната дейност на Столична община. Осигурява връзките на Столична община с Министерство на външните работи, с чуждестранни дипломатически и търговски представителства в Република България, международни институции и организации.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 950 лева.

Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 и 02/9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document