Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“

Публикувано на 19.08.2019 г.

 

СПИСЪК

На допуснати и недопуснати кандидати

 

за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-4006/12.08.2019 г.

2. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-3982/09.08.2019 г.

3. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-3939/07.08.2019 г.

4. Заявление с вх. № СОА19-ГР94-3889/05.08.2019 г     

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.

Посочените кандидати следва да се явят на 27.08.201 9г. от 10.00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 2, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…………/П/…………….      

     /Теодора Полимерова/
 


 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
       ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА19-РД09-1033/23.07.2019 г. на Кмета на Столична община

  ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • област на висшето образование – Технически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; 
 • професионално направление/специалност – Инженерна екология; Икономика; Право; Екология и опазване на околната среда;
 • професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • добра компютърна грамотност – работа със стандартни софтуерни продукти за текстообработка и електронни таблици; работа със специализирани софтуерни продукти за административни услуги.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

 •  решаване на тест;
 • провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Участва в изготвянето и прилагането на документи, свързани с качеството на атмосферния въздух. Изготвя експертни становища, справки, доклади и анализи, свързани с дейността на отдела. Осъществява административното обслужване на физически и юридически лица, изготвянето на компетентен отговор на заявления, жалби и сигнали в законоустановените срокове.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 650 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.