Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Подготовка, управление и контрол на договори“, дирекция „Управление на отпадъците“

Публикувано на 28.07.2020 г.

СПИСЪК

 НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

 от проведен конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“, направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:

Първо място  Вх. № СОА20-ГР94-3166/24.06.2020 г. А. Лазарова – 124,80 точки

Второ място  Вх. № СОА20-ГР94-3270/30.06.2020 г. Ст. Илиева – 120,25 точки

Трето място  Вх. № СОА20-ГР94-3050/18.06.2020 г. Б. Николова – 95,60 точки

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............................

                                                                      /Д. Билева/


 

Публикувано на 20.07.2020 г.

 

 

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“  към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

 

І. Критерии и изисквания:

1. Професионална компетентност.

2. Аналитична компетентност.

3. Дигитална компетентност.

4. Комуникативна компетентност.

5. Фокус към клиента.

6. Умения за работа в екип.

7. Ориентация към резултати.

8. Варианти на теста – 3, по 25 въпроса, с по 1 верен отговор, изискващ се минимален резултат – 18 верни отговора за допускане до интервю.

9. Коефициент за умножаване на крайния резултат от теста – 4.
Коефициент за умножаване средноаритметичната оценка от интервюто – 5.
Минимална средноаритметична оценка от критериите по формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – 3.

10. Време за решаване – 45 минути.

 

ІІ. Оценяване:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:            п

                                                                /Десислава Билева/


 

Публикувано на 07.07.2020 г.
 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Управление на отпадъците и контролни дейности“  към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати с входящи номера, както следва:

1. СОА20-ГР94-3270/30.06.2020 г. – С. Илиева
2. СОА20-ГР94-3249/30.06.2020 г. – Р. Лалова
3. СОА20-ГР94-3185/25.06.2020 г. – Т. Николов
4. СОА20-ГР94-3166/24.06.2020 г. – А. Лазарова
5. СОА20-ГР94-3050/18.06.2020 г. – Б. Николова

II. Не се допускат до конкурс кандидатите със следните входящи номера:

1. СОА20-ГР94-3085/19.06.2020 г. – Т. Спасова – липсват документи, удостоверяващи трудов стаж и копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 21.07.2020 г. от 15:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала № 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ....................................

                                                                       /Петър Трайков/                           


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-1977/12.06.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Подготовка, управление и контрол на договори“, дирекция „Управление на отпадъците“ към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика;
-  допълнителна квалификация – добро познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на дирекцията и общинската администрация – Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към него, Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове кам него, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за общинската собственост и Закон за обществените поръчки; владеене на английски език; опит в подготовката, управлението и контрола на договори в областта на управление на отпадъците.

3. Конкурсът да се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Управление и контрол по изпълнението на сключените договори за строителството на съоръженията, за третиране на отпадъци и оперативните дейности при последващата им експлоатация, както и други договори, инциирани от дирекцията в областта на управление на дейностите по отпадъците.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

7. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document