Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура”, направление „Транспорт и транспортни комуникации” при Столична община

Публикувано на 09.07.2019 г.
 СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № СОА19-РД09-990/09.07.2019 г. на кмета на Столична община се прекратява обявеният със Заповед № СОА19-РД09-851/11.06.2019 г. конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Организация и контрол на дейностите“, дирекция „Транспортна инфраструктура“ към направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община.


Публикувано на 04.07.2019 г.

СПИСЪК

 На допуснати и недопуснати кандидати

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура”,  направление „Транспорт и транспортни комуникации” при Столична община

 

I. Допуска се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следният кандидат с входящ номер:

1. № СОА18-ГР94-3105/24.06.2019 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

  

Посочените кандидати следва да се явят на 12.07.2019 г. от 10.00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 2, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...........................

                                                                      /Д. Евлогиев/

 

 


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА19-РД09-851/11.06.2019 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работнo място, в отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура”, направление „Транспорт и транспортни комуникации” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията   

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- област на завършено образование – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки;

- пр. направление/специалност – Икономика, Администрация и управление, Обществени комуникации и информационни науки, Филология, Информатика и компютърни науки, Математика, Социология, антропология и науки за културата, Комуникационна и компютърна техника, Машинно инженерство;

- професионален опит – 2 години трудов стаж по специалността или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителна квалификация и умения

- MS Office, други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност;

- Познания в областта на общинската администрация, законите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на отдела;

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и събеседване

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Осъществява анализ, организиране, координиране и контрол на дейносттта по изграждане, основен ремонт, текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и съоръжения на транспортнята инфраструктура на територията на Столична община.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа. При подаване на документите на всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/

За информация: телефон: 9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.