Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Опазване на околната среда“ в дирекция „Околна среда“ към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № СОА18-РД09-1428/08.12.2018 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Опазване на околната среда“ в дирекция „Околна среда“ към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

 

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- област на висшето образование – Природни науки; Технически науки;

- професионално направление/специалност – Екология; Опазване на околната среда; Биология; Инженерна екология;

- професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.  Конкурсът ще се проведе чрез:

-     решаване на тест;

-     провеждане на интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование; допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността);

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

4. Кратко описание на длъжността: Изготвя анализи и експертни становища, свързани с дейността на отдел „Опазване на околната среда“. Извършва контрол на изпълнението на сключените договори, свързани с дейността на отдела. Осъществява контрол на общинските приюти за безстопанствени животни и Зоологическа градина – София. Изготвя справки, доклади, становища, проекти на заповеди, писма, протоколи и др. Участва в комисии на общинската администрация, междуведомствени комисии и експертни съвети, свързани с дейността на отдела.

5. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 650 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 18.00 часа.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.