Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към направление „Зелена система, екология и земеползване“

Публикувано на 06.10.2021 г.

СПИСЪК

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

от конкурса за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух” към направление
„Зелена система, екология и земеползване“
при Столична община 

 

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място
К. Цолова – 120,05 точки (тест – 24 т., коефиц. за умнож.  – „4“ и интервю – 4,81 т., коефиц. за умнож. – „5“);
вх. № СОА21-ГР94-4688/03.09.2021 г.

Второ място
Вл. Вучев – 112,45 точки (тест – 23, коефиц. за умнож. – „4“ и интервю – 4,09 т., коефиц. за умнож. – „5“);
вх. № СОА21-ГР94-4793/14.09.2021 г.

                        

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .............../П/.........................

                                                                          /Т. Полимерова/

 


Публикувано на 29.09.2021 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух” към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат –20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава  резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
    Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .................
/П/......................

                                                                              /Т. Полимерова/

 


Публикувано на 23.09.2021 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух” към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

 

 

I. Допускат се до участие в конкурс следните кандидати:

1. К. Цолова – вх. № СОА21-ГР94-4688/03.09.2021 г.
2. Я. Ненова – вх. № СОА21-ГР94-4744/10.09.2021 г.
3. К. Игнатов – вх. № СОА21-ГР94-4751/10.09.2021 г.
4. Ас. Андонов – вх. № СОА21-ГР94-4760/10.09.2021 г.
5. Ал. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-4768/13.09.2021 г.
6. Кр. Стоева – вх. № СОА21-ГР94-4781/13.09.2021 г.
7. Алб. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-4784/13.09.2021 г.
8. Ю. Караиванова – вх. № СОА21-ГР94-4786/13.09.2021 г.
9. Вл. Вучев – вх. № СОА21-ГР94-4793/14.09.2021 г.
10. Ан. Трайкова-Игнатова – вх. № СОА21-ГР94-4804/14.09.2021 г.
11. И. Иванов – вх. № СОА21-ГР94-4832/15.09.2021 г.
12. Д. Лунчева-Халачева – вх. № СОА21-ГР94-4839/15.09.2021 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:


Име, фамилия:                                                                                        Основание за недопускане:
1. П. Петрова –                                                    Не са предоставени копия на документи, 
с вх. № СОА21-ГР94-4681/03.09.2021 г.  удостоверяващи продължителността на
                                                                                      стажа и професионалния опит.

                                                  

Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.10.2021 г. (понеделник) от 10:00 ч. в  сградата на Столична община, ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала. 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ......................../П/................

               /Т. Полимерова/

 


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-1189/27.08.2021 г. на кмета на Столична община

 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух” към направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.
Длъжностно ниво
 – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални изисквания за длъжността:

 • образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг ІV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Технически науки; Социални, стопански и правни; Природни науки, математика и информатика;
 • допълнителна квалификация:

- владеене на английски език;

- работа с MS Office, Internet;

 • познаване на действащото законодателство: Закон за енергийната ефективност; Закон за енергията от възобновяеми източници; Закон за ограничаване изменението на климата.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:

 • решаване на тест;
 • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Координира, организира и участва в подготовката, актуализацията, изпълнението и мониторинга на Планове, Програми, Стратегии и Наредби на Столична община, насочени към енергийното планиране и ефективност, както и към ограничаване, справяне с последиците от и адаптация към климатичните изменения. Осъществява административното обслужване на физически и юридически лица, разглеждане и изготвяне на компетентен отговор на заявления, жалби и сигнали в законоустановените срокове.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1225 лева.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:

 • Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността;
 • Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https//www.sofia.bg.

За информация: телефон: 02/9377496 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document