Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място в отдел „Икономика“, дирекция „Икономика и търговска дейност“, към направление „Финанси и здравеопазване ” при Столична община

Публикувано на 25.11.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1530/17.11.2021 г. на кмета на Столична община за отмяна на Заповед № СОА21-РД09-1379/21.10.2021 г. за преустановяване на конкурсите по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, допуснатите до участие кандидати в конкурса за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Икономика", дирекция „Икономика и търговска дейност“, направление „Финанси и здравеопазване“ следва да се явят на 02.12.2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. “Оборище” № 44, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

Конкурсът ще се проведе при следните условия и при явяването си кандидатите следва да представят един от изброените документи:

а)  а) валиден документ за ваксинация по смисъла на  т. II, т. 1 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) валиден документ за преболедуване на COVID-19 по смисъла на  т. II, т. 2 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

в) отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура изследване по метода на полимеразноверижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди началото на конкурсната процедура), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на  т. II, т. 3 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

г) удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARD-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. по смисъла на т. II, т. 3, буква „г” от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България.


Публикувано на 25.11.2021 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността главен експерт – 1 раб. място, в отдел „Икономика“, дирекция „Икономика и търговска дейност“ към направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Ориентация към резултати.
 3. Работа в екип.
 4. Комуникативна компетентност.
 5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:……….П…………….

                                                            /Д. Димитрова/

                                                                                                                


Публикувано на 21.10.2021 г.
 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Икономика“,
дирекция „Икономика и търговска дейност“ към направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) следните кандидати:

 1. Т. Димитров – СОА21-ГР94-5147/07.10.2021 г. 
 2. Н. Герасимова – СОА21-ГР94-5160/08.10.2021 г. 
 3. Л. Костадинова – СОА21-ГР94-5194/12.10.2021 г.
 4. Р. Гоцева – СОА21-ГР94-5220/13.10.2021 г.
 5. Асп. Иванов – СОА21-ГР94-5229/13.10.2021 г.
 6. В. Митева – СОА21-ГР94-5230/14.10.2021 г.

На основание Заповед № СОА21-РД09-1379/21.10.2021 г. на кмета на Столична община във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването предвид усложняващата се епидемична обстановка, провеждането на конкурса се отлага за неопределено време.

След промяна в обстоятелствата допуснатите кандидати допълнително ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждането му.
 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
..............П.................
                                                /Димитринка Димитрова/

 


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  №  СОА21-РД09-1283/29.09.2021 г. на кмета на Столична община

 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Икономика“, дирекция „Икономика и търговска дейност“, към направление „Финанси и здравеопазване” при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

      Минимални изисквания за длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

      Допълнителни изисквания и квалификации:

 • професионална област – Социални, стопански и правни науки;
 • компютърна грамотност – Word, Excel;
 • Познаване на следните нормативни актове: Търговски закон, Закон за публичните предприятия, Закон за счетоводството, Закон за независимия финансов одит, Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Наредба за общинските лечебни заведения, Наредба за пазарите на територията на Столична община.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

      Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест;
 • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване надейност в чужбина) или придобит ранг;

Кратко описание на длъжността: Участие при провеждане на политиката на Столична община в сферата на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала. Набиране, обработка на информация и анализиране на финансово-счетоводна информация, свързана с дейността на общинските дружества и процедиране на преписки, относими към дейността на дирекция „Икономика и търговска дейност“, отдел „Икономика“.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1225 лева.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г., при спазване на следните нормативни изисквания:

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите ще се предостави длъжностната характеристика и пречки за назначаване , посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https//www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document